Преходната национална помощ ще продължи да действа и през 2024 г. за три важни направления в селското стопанство предвид законодателството, разписано за подготовката на Стратегическите планове на държавите членки в ЕС. У нас това са секторите Тютюн, Говедовъдство и Овце и кози. По време на информационната среща на земеделските стопани с експерти от аграрното министерство станаха ясни и бюджетите в трите направления. 

Преходната национална помощ за тютюн, необвързана с производството

Помощта се изплаща на стопаните, отглеждащи културата, на килограм въз основа на годишното количество изкупен качествен (1 -3 класа) тютюн по сортови групи, както и диференцирано за различните количества в сортовите групи през една от годините на референтния период (2016-2018 г.), съгласно данни за изкупения тютюн, обявено в Регистъра на тютюнопроизводителите според Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.

Земеделският стопанин заявява еднократно при първото заявяване на интервенцията въз основа на коя от годините на референтния период, през която е отглеждал тютюн, да се определи размерът на изкупения тютюн по сортови групи.

Бюджетът за 2024 г. е в размер на 36 249 750 евро.

През март 2024 г. тютюнопроизводителите получиха над 70 млн. лева преходна национална помощ за Кампания 2023, като ставките за отделните групи тютюн бяха съответно - Басми - за тютюнопроизводители с количества от 0 кг до 2 тона - по 5,50 лв./кг, за тютюнопроизводители с количества над 2 тона - по 4,13 лв./кг.; Каба Кулак - по 4 лв./кг, Бърлей - по 4 лв./кг, Вирджиния - по 3 лв./кг.

Преходна национална помощ за говеда и биволи, необвързана с производството (ПНДЖ1) 

Право на подпомагане по ПНДЖ1 имат земеделските стопани, които към 31 декември 2018 г. са отглеждали 10 или повече говеда и/или 10 или повече биволи, регистрирани в интегрираната информационна система на БАБХ по чл. 51, ал. 3 от ЗВД, и са вписани в регистъра по чл. 7 от ЗПЗП.

Допустими за подпомагане са земеделските стопани, които към последния ден за подаване на заявленията за подпомагане от текущата кампания отглеждат в животновъдни обекти, регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарната дейност към датата на подаване на заявлението за подпомагане, поне 50% от референтния брой животни.

Бюджетът по ПНДЖ1 за Кампания 2024 е в размер на 12 345 750 евро.

През Кампания 2023 размерът на плащането за едно допустимо за подпомагане животно по интервенцията за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството за Кампания 2023 бе в размер на 73,75 лв. за говедо и 129,06 лв. за бивол. Подпомагането се изплати на един транш през месец октомври 2023 г. 

Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3)

Право на подпомагане по ПНДЖ 3 имат земеделските стопани, вписани в регистъра по чл. 7 от ЗПЗП, които отглеждат в стопанствата си 50 или повече овце-майки, или 50 или повече кози-майки, или 50 или повече овце-майки и/или кози-майки. Животните трябва да са идентифицирани с обикновена ушна марка и електронно средство за идентификация, одобрени от БАБХ, както и да са въведени в интегрираната информационна система на БАБХ.

Стопаните са длъжни да отглеждат най-малко 80 % от заявените овце-майки и/или кози-майки най-малко 100 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане за съответната кампания. 

Важен акцент по ПНДЖ 3 е, че животните, заявени по интервенцията за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, не са допустими за подпомагане по интервенциите за обвързано подпомагане.

Бюджетът по ПНДЖ3 за Кампания 2024 е в размер на 14 755 050 евро.

През 2023 г. за едно допустимо за подпомагане животно по интервенцията за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството, беше определено плащане в размер на 41,07 лв., като подпомагането се изплати на един транш през годината. 

Стопаните трябва да знаят, че бюджетът по преходната национална помощ търпи намаление за всяка една година до края на настоящия програмен период.