CAP4US

Промени в условията и бюджетите на някои компенсаторни интервенции в областта на околната среда и климата ще има през 2024 г. Настоящият материал представя новостите в агроекологията и хуманното отношение към животните, презентирани от Лидия Чакръкчиева от Земеделското министерство, по време на информационна среща с фермери в Пазарджик.

Кампания 2024: Има промени в някои от най-предпочитаните екосхеми

В началото е важно да се уточни, че стопаните с приключващи през 2024 г. ангажименти по мерки 10 и 11 от предишния програмен период, ако имат паралелно поети ангажименти по мярка и интервенция от Стратегическия план, първо трябва да заявят съответната мярка и след това интервенцията.

„Тази година има промени в интервенциите, като са взети под наблюдение искания от общественото обсъждане в рамките на Комитета по наблюдение на СПРЗСР 2023-2027 г.”, уточни Чакръкчиева.

Ето част от тях:

Подпомагане отглеждането на сортове, устойчиви към климатични условия чрез практики за интегрирано производство

 

През 2023 г. по нея нямаше нито един кандидат поради липса на регистрация на производители, които да прилагат методите на интегрираното (преходното между конвенционално и биологично) производство. Регистрацията се прави в БАБХ. Промяната по тази интервенция е, че се увеличава допустимата площ – до 600 ха за стопанство.

Надяваме се колегите от БАБХ да актуализират ръководството за интегрирано производство, както и да се оптимизират възможностите за обмяна на информация между БАБХ и ДФЗ”, подчерта Лидия Чакръкчиева.

Насърчаване на естественото опрашване

 

Продължават да се прилагат двете операции – за стационарно и за подвижно пчеларство, като стационарното се прилага само в необлагодетелстваните, планинските райони и такива от Натура 2000. Изисква се пчеларят да има регистрация в ЕПОРД и да има история на регистрацията му, като за старт се приема началото на стопанската година.

Обръщаме внимание преди да се подаде заявлението, да се влезе в СЕУ и да се проверят GPS координатите на пчеллините и при необходимост да бъдат коригирани. В СЕУ има специална платформа, в която могат да се вкарат GPS координатите и да се види положението на пчелина, също така да се насложи слоят за необлаготетелстваните райони, планинските или Натура, за да се провери дали пчелинът е на правилното място”, съветва експертът от агроминистерството.

Насърчаване използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия


В тази интервенция има две операции. По операция №1 е премахнато условието за тотална забрана за употреба на ПРЗ. Позволява се вече да се използват биологични препарати. Поелите ангажимент през 2023 г. с размер на стопанството до 10 ха могат да го разширят с 10% или до 2 ха. За по-големите стопанства трябва да се запази същия размер на площта, с която е поет ангажиментът през 2023 г.

По искане на заинтересованите страни е разработена операция №2.  Тук  може да се кандидатства с различни площи от тези, които са по операция №1. Отглежданите култури трябва да са някои от културите или сортовете, посочени в Приложение №5 от Наредба №10 за агроекология. Тотално е премахнато изискването за неизползване на ПРЗ.

Операция №2 може да се комбинира със задълженията по екосхемите за намалена употреба на ПРЗ и подобряване на почвения потенциал.

Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство

 

Ако някой има поет ангажимент по мярка 10, първо заявява тези площи, след това би могъл да заяви други с някои от сортовете, посочени в Приложението. И тук се допуска разширяване на ангажиментите с 10% или до 2 ха, до максимално допустимата по интервенцията площ. Облекчават се изискванията за допълнителните документи – ако са представени предходната година и са за същите парцели, не е нужно да се подават пак.  

Опазване на местни породи (автохтонни), важни за селското стопанство

 

Премахнати са някои от изискванията за водене и съхраняване на документацията. Обсъжда се промяна по отношение на наличието и съхранението на зоотехнически сертификат за произход на животни.

Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)

 

На база становища по екологичната оценка се върви към постепенно отпадане на интервенцията от 2025 г. за площи над 1800 м надморска височина в Рила, Пирин и 1500 м надморска височина в Централен Балкан. Ограничения ще има и в природните паркове. Вижте повече в слайда по-долу.

Възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии

 

В случай, че има поет ангажимент през 2023 г., фермерът трябва да заяви същите площи през 2024 г., като те могат да бъдат увеличени с 10% и до 20 ха. Ако кандидатстването е за първи път, трябва да се докаже наличие на животни в съотношение 1ЖЕ/ХА. Предоставя се и план за сеитба на тревни смески, който трябва да бъде одобрен от представител на Института по планинско животновъдство и земеделие в Троян, Института по фуражни култури в Плевен или от Аграрния университет в Пловдив.

Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност

 

Има увеличаване на бюджета на интервенцията и индексиране на ставките за отделните едри и дребни преживни животни. Подробно можете да видите нивата на подпомагане, тези от 2023 г. и тези, които ще важат за 2024 г. на слайда по-долу.

Стартира и операция за намаляването на употребата на атимикробни средства. За да е допустим, земеделският стопанин трябва да има  план/схема за допълнителна ваксинация срещу болести за категории животни, съгласно Приложение №11 от Наредба №10 от 2023 г. 

Той се изготвя от ветеринарния лекар, заверява се в съответното ОДБХ, където е разположен животновъдният обект. В него се заявява и изпълнението на допълнителната ваксинация. Данните за проведените мероприятия трябва да бъдат въведение във ВетИС на БАБХ.

Планът може да не се предоставя по време на заявяването. Изискванията и срокът му за подаване ще станат ясни, след като излезе наредбата”, уточни на финал Лидия Чакръкчиева.

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg  

CAP4US