CAP4US

Общо 63 350 550 евро е бюджетът по преходната национална помощ за Кампания 2024. Това става ясно от презентация на Министерството на земеделието, представена пред фермерите по време на информационната кампания.

Четете още: Бюджетът за обвързаните плащания за животновъди е над 63,5 млн. евро

Бюджетът е разпределен по следните три направления:

•    36 249 750 евро за Преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството (ПНДТ);
•    12 345 750 евро за Преходна национална помощ за говеда и биволи, необвързана с производството (ПНДЖ1);
•    14 755 050 евро за Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3).

ПНДЖ1

 

Право на подпомагане имат стопани, които към 31 декември 2018 г. са отглеждали 10 или повече говеда и/или биволи, регистрирани в интегрираната информационна система на БАБХ и са вписани в регистъра по чл. 7 от ЗПЗП. 

Допустими са стопани, които към последния ден за подаване на заявленията за подпомагане от текущата кампания отглеждат в животновъдни обекти, регистрирани по реда на чл. 137 от ЗВД към датата на подаване на заявлението за подпомагане, поне 50 % от референтния брой животни. 

Помощта се определя въз основа на броя на говедата и/или биволите в животновъдните обекти на земеделския стопанин, регистрирани в интегрираната информационна система на БАБХ по чл. 51, ал. 3 от ЗВД към 31 декември 2018 г. 

ПНДЖ3

 

Право на подпомагане имат земеделските стопани, вписани в регистъра по чл. 7 от ЗПЗП, които отглеждат в стопанствата си:
•    50 или повече овце-майки, или
•    50 или повече кози-майки, или
•    50 или повече овце-майки и/или кози-майки

Животните трябва да са идентифицирани с обикновена ушна марка и електронно средство за идентификация, одобрени от БАБХ. Те трябва да са въведени в интегрираната информационна система на БАБХ по чл. 51, ал. 3 от ЗВД.

Земеделските стопани продължават да отглеждат най-малко 80% от заявените овце-майки и/или кози-майки най-малко 100 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане. Животните се отглеждат в животновъдни обекти, регистрирани по реда на чл. 137 от ЗВД.

ПНДТ

 

Право на подпомагане имат земеделски стопани, които са отглеждали тютюн през която и да е година на референтния период 2016-2018 г., който е изкупен по реда на Закона за тютюна.

Допустими за участие са земеделски стопани, които продължават да извършват земеделска дейност и към момента на подаване на заявлението за подпомагане или на плащането са вписани в регистъра по чл. 7 от ЗПЗП или в регистъра по чл. 4, ал. 2 от ЗТТСТИ.

Помощта се изплаща на килограм въз основа на годишното количество изкупен качествен (1-3 класа) тютюн по сортови групи, както и диференцирано за различните количества в сортовите групи през една от годините на референтния период (2016-2018 г.), съгласно данни за изкупения тютюн в регистъра по чл. 4, ал. 2 от ЗТТСТИ.

Земеделският стопанин заявява еднократно при първото заявяване на интервенцията въз основа на коя от годините на референтния период, през която е отглеждал тютюн, да се определи размерът на изкупения тютюн по сортови групи.

При подаване на общото заявление кандидатите за подпомагане заявяват участие в интервенцията и избраната референтна година, без да посочват количеството тютюн, подлежащо на подпомагане, и декларират, че продължават да извършват земеделска дейност.

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg  

CAP4US