CAP4US

За интервенция "Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност", основните промени в Кампания 2024 са свързани с насочване на допълнителни финансови средства към бюджета на интервенцията. Увеличават се размерите на подпомагане, като са преизчислени ставките за отделните видове животни. 

Четете още: ДЗЕС 8: Ще отпадне ли изискването за минимална непроизводствена площ?

 

Условията за изпълнение на дейността „Намаляване употребата на антимикробни средства“ включват изготвяне  на план/схема за допълнителна ваксинация срещу болести за категории животни, съгласно Приложение №11 от Наредба №10 от 2023 г. Документът трябва да бъде изготвен от районния ветеринарен лекар и заверен в Областната дирекция по безопасност на храните, където е разположен животновъдният обект. 

В Плана се заявяват включените животни и изпълнението на допълнителна ваксинация. Извършените ветеринарно-медицински мероприятия, следва да са въведени във ВетИС на хранителната агенция. 

Важно е да се знае, че не е задължително представянето на плана по време на заявяването. 

БАБХ предоставя на Държавен фонд „Земеделие“ информация за спазените изисквания, в съответствие с одобрения план/схема за допълнителна ваксинация.

За интервенция "Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)"  при Кампания 2024 е важно да се знае, че към ангажиментите за 2023 г. няма да се възстановяват финансови средства, когато по предписание на дирекциите на националните паркове е преустановена пашата и не бъде издадено разрешително за паша за следваща година. 
Предвидено е от следващата година постепенното отпадане на интервенцията за площи над 1800м надморска височина в Рила и Пирин и 1500м надморска височина в Централен Балкан.

Заявяването за Кампания 2024 става въз основа на:
*
Сроковете по процедурите за издаване на разрешителни за паша – юни;
* Животните, за които са издадени разрешителни за паша;
* Структурата и типа на предоставените данни и информация от Министерството на околната среда и горите. 

 

Сериозните разминавания между еколози и животновъди, заради ограниченията, които налага тази интервенция, станаха повод за протести от страна на стопаните, които изкарват животните си на  паша в националните паркове. 

При интервенция "Възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии" при тазгодишната кампания трябва да бъдат заявени идентичните площи. 
Промените включват разширяване на ангажимента от 2023 г. с до 10 %  и до 20 ха. За новите ангажименти от 2024 г. е необходимо наличие на животни – по 1 ЖЕ (животинска единица) за 1ха, който е заявен за подпомагане. 

Планът за сеитба трябва да е одобрен от специалисти по управление на постоянно затревени площи от: 

•    Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян 
•    Институт по фуражни култури – Плевен
•    Аграрния университет - Пловдив

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg  

осп общ долу