CAP4US

Екосхемите, които заместват зелените директни плащания до 2022 г. и бяха въведени за първи път през 2023 г., остават осем на брой. Това стана ясно от информационните срещи с фермери на агроминистерството за Кампанията по заявяване на директните плащания 

Кампания 2024: Новостите при обвързаната подкрепа за плодове и зеленчуци

Общият бюджет за екосхемите през 2024 г. е 203 596 728 евро, разпределен по следния начин: Екосхема за биологично земеделие (селскостопански животни) - 7 353 856 евро; Екосхема за биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура– 4 372 398 евро; Екосхема за запазване и възстановяване на почвения потенциал – 40 089 814 евро; Екосхема за намаляване използването на пестициди – 85 981 208 евро; Екосхема за разнообразяване на отглежданите култури – 44 196 960 евро; Екосхема за екологичното поддържане на трайните насаждения – 3 572 492 евро; Екосхема за постоянно затревените площи – 17 600 000 евро; Екосхаме за биоразнообразие в горски екосистеми – 430 000 евро. 

Плащането е на хектар при спазване на екологичните практики за съответната екосхема. Ставката е компенсаторна и е различна за всяка екосхема. Изчислена е на базата на пропуснати ползи и направени разходи, за да се изпълнят съответните екологични изисквания. По дадена екосхема можете да заявите част от стопанството си или цялото. Върху една и съща площ могат да бъдат приложени повече от една екологични практики. 

Ето какво предвиждат промените:

1.    Екосхема за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване

Това е една от екосхемите, която се ползваше с особен интерес през 2023 г. Тази година в нея вече са разграничени междинните от покривните култури. Това са непроизводствени култури, които се използват или за покривка през зимата, или за зелено торене. Те са смески от житни и нежитни култури, които са изброени в наредбата и в наръчника за директни плащания. Няма изменение във видовете култури, които могат да бъдат използвани за тези два типа екологични площи. 

Различното е периодът, през който те трябва да бъдат на полето. Ако решите да разглеждате културата като покривна, то тя трябва да бъде налична в периода 15 октомври – 15 февруари. За междинни култури периодът е 1 октомври – 1 декември 2024 г..

Прецизиран е и обхватът на органичните подобрители на почвата, като за такива се смятат: органични подобрители, органични торове, органо-минерални торове, микробиални торове, растителни биостимуланти, обработен оборски тор.

2.    Екосхема за намаляване използването на пестициди

Също сериозно използвана през 2023 г. Тук са преформулирани екологичните практики. Първа практика може да бъде: при отглеждането на културите да не се прилагат продукти за растителна защита, които са тотални хебициди, включително съдържащи глифозат, и в същото време да не се прилагат ПРЗ, които са от 1-ва професионална категория.

Втората практика, която можете да изберете, е да не се прилагат ПРЗ от 1-ва професионална категория и да се използват феромонови уловки или полезни биологични агенти.

3.    Екосхема за екологично поддържане на трайните насаждения

За 2024 г. екодейностите в междуредията са преформулирани. Остава практиката за смески от житни и азотфиксиращи култури, като към нея се допълват и други възможни: мулчиране в междуредията или поддържането им с естествена растителност върху която да не се прилагат ПРЗ, да не се слагат изкуствени торове, тя да се коси извън периода на гнездене на птиците, а при необходимост да се извършва мулчиране. 

„Каква точно екологична дейност ще извършвате във вашите трайни насаждения, решават вие. Практиките са алтернативни и носят едно и също ниво на плащане по тази екосхема. Това се направи  с цел да се отразят спецификите на отделните стопанства”, уточни Кристина Йорданова, експерт в дирекция „Директни плащания” на Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

В отговор на фермерски въпрос, тя подчерта, че практиката касае само междуредията на трайните насаждения, където забраната за прилагане на ПРЗ е абсолютна, независимо дали са био или не, но не важи за съответната култура

4.    Екосхема за разнообразяване на отглежданите култури

По инициатива на браншовите организации в обхвата й от 2024 г. влизат и определени трайни насаждения (ябълки, круши, кайсии, зарзали, череши, вишни, праскови, нектарини, сливи, десертно грозде, ягоди, малини, орехи, бадеми, лешници, кестени, шам-фъстъци и други черупкови видове), които се приемат за една култура за целите на екосхемата.

Увеличава се и максималният възможен дял за основната култура/двете основни култури/ трите основни култури. Той не трябва да превишава 95% (миналата година беше 90%) от обработваемата земя и/или площите, засети с медицински ароматни култури и/или площите с трайни насаждения.

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg  

CAP4US