CAP4US

При Кампания 2024 по бюджета на интервенцията "Биологично растениевъдство" е предвидено насочване на допълнителни финансови средства. 


Основните промени в първото изменение на Стратегическия план, които са представени в презентация на аграрното министерство, засягат условията за разширяване на изпълняваните ангажименти:

    По операция „Плащания за преминаване към биологично растениевъдство“ се предоставя възможност за разширяване на площите включени в изпълняван многогодишен ангажимент, но без да се поема нов такъв до третата година от ангажимента.

    По операция „Плащания за поддържане на биологичното растениевъдство“ кандидатите ще могат да разширят ангажиментите си, в случай че увеличат общата одобрена площ с до 10 % от първоначалния й размер, но с не повече от 20 хектара.  При увеличаването й с над 10 % от първоначалния размер или с повече от 20 хектара, кандидатите поемат нов ангажимент.

Добавена нова група допустими култури – фуражни култури - едногодишни и многогодишни и са прецизирани изискванията относно добив на продукция при плащанията за поддържане на биологичното растениевъдство.

 

Предвидено е изключение за насаждения в младенчески период, като за същите не трябва да доказват добив и реализация на продукция. 

Промените включват ново актуализиране на размера на ставките по групи култури и е направена промяна в размера на площите, за които се прилага дегресивна ставка от групата на полските култури: 
- до 200 ха
- над 200 ха до 300 ха
- над 300 ха

При интервенция "Биологично пчеларство" ангажиментите са обособени в две операции:

- плащания за преминаване към биологично пчеларство

- плащания за поддържане на биологично пчеларство.

Подпомагането по интервенцията се предоставя годишно, под формата на еднократно плащане за стопанство, прилагащо изискванията на Регламент (ЕС) 2018/848 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти в стопанствата. 

Земеделският стопанин трябва да отглежда минимум 20 пчелни семейства, като всички следва да са разположени в пчелини, регистрирани в информационната система на хранителната агенция с идентифицирани пчелни семейства включени в Регистъра на биологичното производство. 

За кандидатите за подпомагане по интервенцията "Насърчаване на естественото опрашване" е важно да знаят, че трябва да осигурят необходимите коректни GPS координати на пчелините. 

Основни предложения за промени в Наредба № 10 са свързани с регистрацията в ЕПОРД (Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности) и история на пчеларя.

Ангажиментите от страна на пчеларите са свързани с подаване на заявление за плащане, запазване броя на пчелните семейства и проверка на GPS координатите на пчелина, както и корекции при необходимост в информационната система на БАБХ. 

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg  

 

CAP4US