CAP4US

Бюджетът за директни плащания, обвързани с производството за сектор „Животновъдство”, е 63 531 134 евро за Кампания 2024. Това става ясно от презентация на Министерството на земеделието, представена пред фермерите по време на информационната кампания.

Четете още: Бюджетът за необвързаните плащания е над 817 млн. евро за Кампания 2024

Видове интервенции за сектор „Мляко”:

 

•    Обвързано с производството подпомагане за млечни крави (МлК); 
•    Обвързано с производството подпомагане за млечни крави, включени в развъдни програми (МлК-РП); 
•    Обвързано с производството подпомагане за крави от застрашени от изчезване породи (К-ЗП); 
•    Обвързано с производството подпомагане за биволи (Биволи); 
•    Обвързано с производството подпомагане за овце и кози от местни породи, включени в развъдни програми (ДПЖ-ЗП); 
•    Обвързано с производството подпомагане за овце и кози, включени в развъдни програми (ДПЖ-РП). 

Опростяват се условията за доказване на реализираната продукция, като ще се извършват административни проверки за регистрация в системите за регулиране на пазара. Земеделските производители (ЗС) трябва да отговарят на поне едно от следните изисквания:

•    ЗС, които реализират сурово мляко чрез първи изкупвач на сурово мляко, съгласно чл. 55д, ал. 4 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС), следва да имат регистриран валиден договор по реда на чл. 55б, ал. 5 от ЗПООПЗПЕС; и/или
•    ЗС, реализиращи мляко и/или млечни продукти чрез директни доставки, следва да имат регистрация по реда на Наредба № 26 от 14.10.2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход; и/или
•    ЗС със затворен цикъл на производство трябва да имат регистрирано млекопреработвателно предприятие, което е вписано в Националния електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход – Секция IX – Млечни продукти.

ВАЖНО: Ако ЗС не отговаря на поне едно от изискванията за реализация на мляко и млечни продукти, финансово подпомагане не се предоставя за нито едно от заявените животни по съответната интервенция.

Видове интервенции за сектор „Месо”:

 

•    Обвързано с производството подпомагане за месодайни крави (МеК);
•    Обвързано с производството подпомагане за месодайни крави, включени в развъдни програми (МеК-РП);
•    Обвързано с производството подпомагане за крави от застрашени от изчезване породи (К-ЗП);
•    Обвързано с производството подпомагане за овце и кози от местни породи, включени в развъдни програми (ДПЖ-ЗП);
•    Обвързано с производството подпомагане за овце и кози, включени в развъдни програми (ДПЖ-РП).

И за това направление има промяна при доказване на реализираната продукция. Това вече ще се случва чрез административни проверки в „Системата за идентификация и регистрация на животните“ (СИРЖ) на БАБХ за установяване движението на животните:

•    Издадено ВМС от СИРЖ на БАБХ или документ за придвижване към държави от ЕС, или трети страни за животните, реализирани за клане, износ или продажба в други стопанства.

ВАЖНО: Ако ЗС не отговаря на изискването за реализация на животни, финансово подпомагане не се предоставя за нито едно от заявените животни по съответната интервенция.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg  

CAP4US