CAP4US

По интервенцията „Възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии” за новите многогодишни ангажименти от 2024 г. е въведено условието за наличие на 1 животинска единица (ЖЕ) за един заявен хектар.

Още по темата: Защо отпадат фактурите за реализация по обвързаното подпомагане за животни?

Необходимо е да се предоставя и план за сеитба, който следва да бъде одобрен от специалисти по управление на постоянно затревени площи. Заверката може да бъде направена от представител на Института по планинско животновъдство и земеделие в Троян, Института по фуражни култури в Плевен или от Аграрния университет в Пловдив.

Това е една от новостите за Кампания 2024, представени от експерти на Министерството на земеделието (МЗХ) на информационна среща в Кюстендил, на която присъстваха над 130 земеделски стопани от Кюстендилска и Пернишка област.

Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)

Направени са промени на база становища по екологичната оценка и е прецизиран териториалният обхват на интервенцията.

Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност

Увеличен е бюджетът по интервенцията от 2024 г., като са преизчислени ставките за отделните едри и дребни преживни животни

Изискванията към дейността „Намаляване употребата на антимикробни средства“ с цел прилагането й от Кампания 2024 г. включват изготвяне  на план/схема за допълнителна ваксинация срещу болести за категории животни, съгласно Приложение №11 от Наредба №10 от 2023 г. Той трябва да бъде изготвен от районния ветеринарен лекар и заверен в Областната дирекция по безопасност на храните, където е разположен животновъдният обект. В Плана се заявява и изпълнението на допълнителната ваксинация.

Всички ветеринарно-медицински мероприятия, които са извършени, следва да са въведени във ВетИС на БАБХ. Планът може да не се предоставя по време на заявяването. Изискванията и срокът му за подаване ще станат ясни след обнародване на Наредба № 10 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните в Държавен вестник. 

Подпомагане отглеждането на сортове, устойчиви към климатични условия чрез практики за интегрирано производство

Увеличава се максимално допустимата площ на 600 ха за стопанство. 

Насърчаване използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия

Обособяват се две самостоятелни операции в рамките на интервенцията. В първата – „Отглеждане на устойчиви сортове с разрешени за употреба в биологичното производство продукти за растителна защита“, е премахната забраната за употреба на препарати за растителна защита (ПРЗ) от 2023 г. При нея могат да се прилагат разрешените препарати  при биологично производство. 

Малките стопанства с общ размер до 10 ха могат да се разширяват с до 10 % или до 2 ха, до максимално допустимата по интервенцията площ. В по-големи стопанства кандидатите заявяват същите по размер площи, с които е поет ангажиментът през 2023 г. 

Във втората операция – „Насърчаване на отглеждането на устойчиви сортове“, изискванията към употребата на препарати за растителна защита и торове са премахнати. В нея могат да участват стопани с различни площи от тези, с които се участва в ангажимент по операция 1, като е създадена възможност за едновременното й изпълнение със задълженията по екосхемите за намалена употреба на ПРЗ и подобряване на почвения потенциал.

Насърчаване на естественото опрашване

При подаване на заявление за плащане земеделските стопани трябва да запазват броя на пчелните семейства, заявени през Кампания 2023, без да ги намаляват, така че да изпълнят своите многогодишни ангажименти. 

Необходима е регистрация в Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитни дейност (ЕПОРД) на Българска агенция по безопасност на храните и регистрация (БАБХ) като пчелар. 

Преди подаване на заявлението за подпомагане стопаните трябва да влязат в Система за електронни услуги на ДФ „Земеделие“ (СЕУ), за да проверят GPS координатите на пчелините и при необходимост да извършат корекции. 

Актуално

От ресорното министерство припомнят, че в момента тече прием на заявления за плащане за продължаващите ангажименти по мерки „Агроекология и климат“ и „Биологично земеделие“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Земеделските стопани могат да очертават площите си, да заявяват животни и мерките за подпомагане в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК). Фермерите следва да подават заявленията си, без да ги приключват, в Общинските служби по земеделие.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg  

CAP4US