Тече обществено обсъждане на промени в Закона за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ). Министерството на земеделието и храните публикува Закона на интернет страницата си. 
 
Промените предвиждат за първи път да започне структуриране на независим централизиран над-браншови орган (по модел на повечето европейски страни), който на вертикален принцип да обедини всички нива в сектор „Тютюн” - от производството до крайния продукт. Въвеждането на критерии за представителност на подобен орган създава възможност за регистрация на „Камара по тютюна”, която да бъде гарант за коректни отношения в сектора.
 
За справяне със задълбочаващата се тенденция за влошаване на качеството на произвеждания в България тютюн и невъзможност да се отговори на предизвикателствата  на местния и световен пазар ще се адаптират механизмите за контрол при производство и търговия с тютюневи семена към единствения официално акредитиран орган – Изпълнителната агенция по апробация и семеконтрол. Също така, ще бъдат актуализирани и текстовете, касаещи експертите по тютюна и намесата им при независимото окачествяване на тютюна при изкупуване.
 
Предвижда се създаването на два нови регистъра - на производители и на търговци, с минимум критерии за включване в тях. С тяхното въвеждане ще се запълни липсата на навременна и точна информация за случващото се в сектора. Регистърът на тютюнопроизводителите ще включва информация относно сключените договори за изкупуване на тютюн за текущата изкупна кампания. Той ще съдържа данни за планирания по договор тютюн за изкупуване и за реално изкупените количества. Производството на тютюн на територията на страната ще се извършва единствено и само от регистрирани лица, т.е. ангажиментът за вписване на информация по договора в регистъра ще бъде задължително.
 
Другият регистър – на търговците, ще съдържа основната информация за лицата, които се занимават с изкупуване на тютюн. За вписване в регистъра ще се заявяват както годишните програми за предвижданите количества, така също и производствените мощности.
 
Ще се акцентира и върху регистрацията на лицата, които търгуват с непреработен тютюн, предназначен за директна продажба.
 
 
 
 
© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!