Земеделското министерство публикува Годишен доклад за 2018, който касае изпълнението на Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020. 

Фермер: Царевицата носи печалба при добиви над 650-700 кг/дка

Докладът обхваща изпълнението на политиката от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. Годишният доклад за 2018 г. бе одобрен от Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020 (КН) на 21.06.2019 г. , след което КН даде мандат на УО да отрази корекциите и да представи окончателния вариант на ЕК.

Ето какво посочват от ведомството като рискове по изпълнението на пргорамата:

Промени в политическата среда и необходимост от адаптация на нуждите и гъвкавост – настъпилите неколкократни промени в изпълнителната власт в годините от началото на програмния период води до нестабилност в изпълнението и понякога до забава в предприетите действия по изпълнение на приоритетите. Дори само едно забавяне в стартирането на даден прием по мярка от Програмата, вследствие на временна политическа нестабилност отлага експоненциално във времето цялото изпълнение на даден приоритет.

Забава при процедурите за избор на изпълнители по реда на ЗОП – обжалване на решенията на възложителите по обществените поръчки, което забавя сключването на договори с изпълнителите и съответно забавя изпълнението на проектите. Това е основен проблем, който е извън възможностите за интервенция на УО на ПРСР. Финансовото изражение е потенциална несигурност от навременно усвояване на над 600 млн. евро, разполагаеми по Мярка 7 от ПРСР – реално почти една четвърт от финансовият ресурс за целият програмен период.

Все още продължаваща стагнация по отношение на набавянето на собствено финансиране от страна на бенефициентите по ПРСР. Ключово изискване за отчитане на постигнати стойности на индикаторите е наличието на реално извършени дейности, и поне междинни плащания по проектите. Към 31.12.2018 г. постигнатите стойности на индикаторите са ниски на фона на големия брой проекти в изпълнение. След момента на сключване на договорите, УО на ПРСР и ДФЗ-РА почти не разполагат с административни ходове за съкращаване на сроковете за изпълнение – т.е. активността на бенефициентите е от решаващо значение за навременното отчитане на постигнатите стойности на индикаторите.

Наличие на уредба за ефективното прилагане на законодателството на Съюза за обществените поръчки в областта на европейските структурни и инвестиционни фондове“ не е изпълнено към момента на одобрение на ПРСР 2014 – 2020, и това възпрепятства своевременно обявяване на прием, по който кандидатите са възложители по реда на ЗОП за избор на изпълнители по проектите си.

Ето и кои са приложените мерки и подмерки на ПРСР 2014-2020 от старта през 2015 г. до края на 2018 г.

2015 г.
подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”;
мярка 10 „Агроекология и климат“;
мярка 11 „Биологично земеделие“;
мярка 12 „Плащания по „Натура-2000” и Рамковата директива за водите“;
мярка 13 „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“.


2016 г.
подмярка 2.1.2. „Консултански услуги за малки земеделски стопанства”;
подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”;
подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства”;
подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всчки видове малка по мащаб инфраструктура”;
подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на селата в селските райони”;
мярка 10 „Агроекология и климат“;
мярка 11 „Биологично земеделие“;
мярка 12 „Плащания по „Натура-2000” и Рамковата директива за водите“;
мярка 13 „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“;
подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие”;
подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие”.

2017 г.
подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура” – прием на заявления за подпомагане за община Хитрино;
мярка 10 „Агроекология и климат“;
мярка 11 „Биологично земеделие“;
мярка 12 „Плащания по „Натура-2000” и Рамковата директива за водите“;
мярка 13 „Плащания за райони,изправени пред природни или други специфични ограничения“;
мярка 14 „Хуманно отношение към животните“;
подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие”;
подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие”.

2018 г.
подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”;
подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“;
подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ ;
подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“;
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“;
подмярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“;
подмярка 8.4. „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“;
подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“;
мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители”;
мярка 10 „Агроекология и климат“;
мярка 11 „Биологично земеделие“;
мярка 12 „Плащания по „Натура-2000” и Рамковата директива за водите“;
мярка 13 „Плащания за райони,изправени пред природни или други специфични ограничения“;
мярка 14 „Хуманно отношение към животните“;
подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“.