Годишните проверки за състоянието и ползването на земеделските земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) ще се извършват задължително и на терен, а не само по документи, като при нарушения договорите ще бъдат прекратявани.

Защо ЕС иска да следи фермерите от спътник?

Това предвижда една от промените в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, които земеделското министерство предложи за обществено обсъждане. 

Сегашният Правилник позволява проверките за ползването на държавни земи да се извършват само по документи

„Поради големия обем на имотите от ДПФ, в повечето случаи те не се извършват на терен. По конкретни поводи обаче се установява, че представените данни от проверките на земите от ДПФ, отдадени под аренда за създаване и отглеждане на трайни насаждения, не отговарят на действителното състояние на терена“, отбелязва министър Десислава Танева.

Затова в Правилника ще бъде въведено допълнително изискване проверките на тези земи да се извършват задължително и на терен. Целта е да се установи дали насажденията се създават и отглеждат в съответствие с договора, а при нарушения той ще се прекратява. 

Десислава Танева: „По този начин ще се завиши контролът от страна на министерството по отношение на тези дългосрочни договори, които са и правно основание за получаване на субсидии за площ.“

Друга промяна в Правилника ще уточни, че оценки на недвижими имоти, останали от бившите ТКЗС-та, ще се възлагат единствено от директорите на областните дирекции „Земеделие“.

Сега това не е изрично уредено и има случаи оценките да се възлагат от кандидати за покупката на такива площи или сгради.

С промяната „ще се спестят разходи на заявителите, а и ще се защити интереса на държавата, в лицето на МЗХГ, като се изготви независима от заинтересованите лица, реална пазарна оценка на имотите“, коментира министърът.

Предложението на Десислава Танева е да бъдат променени и допълнени действащите процедури за продажба на незастроените, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване земи, както и на свободните земеделски земи в бившите стопански дворове.

Законът за земята дава предимство на съседите на бившите стопански дворове при участието им в търгове за продажба на части от това държавно имущество. Сегашният Правилник за приложение на закона обаче позволява практики, които ощетяват държавата.

Често с една заповед на областния директор се обявяват два търга – първо за съседи, а след това и за всички желаещи. Заедно с това обаче има и възможност за „заобикаляне на правилата“, като се узаконява търг само с един участник-съсед, който предлага непазарно ниска цена. 

Десислава Танева: „Откриването на първа процедура за провеждане на търг за съседи и откриването на следващ общ търг, в който могат да участват всички заинтересовани лица, представляват две самостоятелни процедури при различни условия за участие.  Установено е, че в редица случаи двете самостоятелни процедури се обявяват от областните дирекции „Земеделие” в една заповед, което води до смесване на участниците и на правилата за провеждането им.“

Становището на министъра е, че липсата на ясни и подробни правила, които да разграничават процедурата за провеждане на търг за съседни имоти от общите търгове, дава възможност за заобикаляне или неправилно тълкуване на действащата нормативна уредба.

Това нарушава правата на заинтересованите кандидат-купувачи и държавния интерес.

„На търговете за съседи не може да се постигне реалната цена за държавния имот, предвид ограничения кръг на участниците в този търг, а ако имотите се обявят на общ търг, извършилите строителството лица ще имат интерес да предложат високи цени, за да спечелят  имота в условията на конкуренция, с което се удовлетворява и държавния интерес“, отбелязва министърът.

Затова проектът за промяна в правилника предвижда такива държавни земи да се обявяват само на общ търг, на който могат да участват всички заинтересовани лица.

Предложеният проект уточнява, че началната оценка на земите и имотите не може да бъде по-ниска от данъчната оценка, увеличена с 10%.

Срокът за обществено обсъждане на промените в Правилника по Закона за земята е до 28 октомври тази година.