Земеделското министерство пусна за обсъждане между бранша проект на документи за добри практики, касаещи производството, преработката и дистрибуцията на български храни на територията на страната. 

Как търговските вериги доброволно ще помагат на фермери?

Фермери, продаващи на дребно и във вериги

Предлага се създаване на отделен опростен договор, съобразен с мащаба на производителя. Тук браншови организации настояват и за по-кратък срок за плащане на самите фермери.

Друго предложение е за оказване на съдействие от страна на веригите и консултация при нужда от издаване на сертификат за качество за пресните плодове и зеленчуци от страна на контролиращите органи. Според фермери обаче това би могло да доведе до “извиване на ръце” и опасно влияние на веригите върху независимостта на контролиращите органи. 

Добро предложение според бранша е да се създадат производствени календари за пресните плодове и зеленчуци с последващ ясен ангажимент за партниране и изкупуване на произведената продукция, които да са съгласувани и подписани двустранно.

Обозначение на продуктите, търговска площ и промоции

Тук като добра практика ще се счита всички национални и регионални продукти да са обозначени с информационна табела за произход. Информацията трябва да бъде представена по видим, четлив и достъпен начин чрез надписи, адаптирани към характеристиките на всеки обект и чрез използване на общи елементи. 

От бранша пък допълват, че може да се добави и QR код, подобно на идеята за винените етикети, който да дава пълна информация за това, къде е произведен продуктът, кога, от кого.

Предлага се да се обособят различни трайни търговски площи във вериги и магазини, предлагащи фермерски храни. По този начин те ще бъдат по-добре рекламирани.

Друго предложение за добра практика е родните продукти да бъдат рекламирани в промоционалните брошури на вериги и магазини и в телевизионни кампании.

Предлага се и безвъзмездно предоставяне на място, време и персонал на местните първични производители да представят асортимента си, като правят дегустации и информират клиентите.

Добри практики при основните групи храни

При продаване на вериги и магазини се предлага съкращаване на сроковете за разплащане за доставена стока, като от бранша добавят това да се случва чрез НАП.

Като добра практика се предлага и оказване на съдействие и помощ по време на производствения процес - сътрудничество с различни институции, лицензирани компании и агрономи, които да предоставят помощ по време на целия процес по отглеждането на продукта. 

Също така се предлага приятелски одит - посещения за обсъждане на силните и слабите страни в производството на всеки земеделец, като се коментират задължителни изисквания за производство, констатиране на пропуски и препоръки за отстраняването им. Както и възможност за проследяване на целия производствен процес.

За добра практика ще се счита и изготвянето на продуктови профили, които задават ясно и недвусмислено очакванията за качество и вид на всеки артикул. От бранша допълват, че след договаряне конкретните спецификации трябва да подлежат на подпис и от двете страни

Предлага се и провеждане на анализи за пестициди и качество на поливната вода. Браншовите структури добавят, че това трябва да се случва за сметка на веригата, като при откриване на отклонения, тя да има право да изтрие съответния земеделски стопанин от списъка с доставчици за определен период от време.

Като добра практика ще се приема и организиране на събития (фестивали, празници и др.) с осигуряване на щандове, на които производителите да имат възможност да продават своята продукция. Осигуряване на водещи ресторанти, които изготвят меню със съответните продукти.

В списъка с добрите практики попада и осигуряване на подходящи транспортни опаковки, осигуряващи директно придвижване на продуктите от полето до магазините без допълнителни преработки, прехвърляния, докосвания и наранявания, както и гарантиране на еднородност и устойчивост за палетизация, за да може логистиката да не повлия върху качеството.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg