В края на март тази година Европейският парламент излезе със становище за актуалното положение във връзка с концентрацията на земеделска земя в ЕС и гласува доклад "Как да се улесни достъпът на земеделските стопани до земята". В него се вземат предвид данните за концентрацията на земеделската земя в ръцете на малък на брой стопанства – факт, който поставя неравенството в ЕС при ползването на земята на едно ниво с това в страни като Бразилия, Колумбия и Филипините. Това на свой ред е предпоставка за неравномерното разпределение на субсидиите по ОСП, тъй като директните плащания, които съставляват голяма част от разходите по ОСП, се определят главно на хектар.

За четвърти път Европарламентът прави конкурс за млади фермери

Европейският парламент е загрижен за ефекта от концентрацията и отчита няколко важни показатели, които са определящи за развитието на селското стопанство в цяла Европа и касаят важна тема като жизнеността  малките и средните стопанства и проблемите и предизвикателствата пред младите фермери.В доклада се посочва няколкократно, че концентрацията на земя в ръцете на малък брой производители изкривява производствените и пазарните процеси и че бъдещето на селскостопанския сектор зависи от младото поколение и готовността му за иновации и инвестиции. Именно то е решаващо за бъдещето на селските райони.

С оглед това и редица други констатации относно актуалното състояние на земеделските земи в ЕС Европейският парламент очертава няколко препоръки към държавите членки. Те целят да се улесни достъпът на земеделските производители до земя и са пряко свързани с подобряване на конкурентоспособността на малките и средните стопанства.

Като ключово предизвикателство пред малките и средните семейни стопанства са посочени високите разходи за инвестиции.Друг съществен проблем е налице при прехвърлянето на земеделски стопанства от едно поколение на друго, по-специално при прехвърлянето на земеделски стопанства извън семейството. С оглед на това държавите членки са призовани да наблюдават тези явления и да създадат правна уредба за справянето с тях.

Членовете на ЕП подчертават важността на малките семейни земеделски стопанства за живота в селските райони: те икономически ги развиват, запазват културното наследство и поддържат социалния живот, произвеждайки наедно с това здравословна и качествена храна.

Сред основните препоръки към държавите членки са:

- да се гарантира равнопоставеност на половете;

- да се поощряват малките семейни земеделски стопанства и устойчивите методи на производство;

- да се положат усилия за трансфера на знания чрез проекти в областта на научните изследвания и иновациите;

- да се предостави специална помощ за малки и средни индивидуални стопанства и кооперативи, за млади хора и особено за жени;

-  да се създадат подходящи инструменти в рамките на ОСП и свързаните с нея политики, които да ги улесняват при започването на селскостопанска дейност, като им гарантират справедлив достъп до устойчиви кредити;

- да се подкрепят всички иновативни мерки за споделяне на земя, които предоставят възможност на младите земеделски производители да започнат дейността си, по-специално посредством инвестиционни фондове на основата на принципа на солидарност;

- да се улесни достъпът до инвестиции и отпускане на директни помощи на малките земеделски стопанства;

- да се въведе по-ефективна система за разпределяне на помощи с цел предотвратяване на концентрацията на земеделска земя;

Не на последно място по важност ЕП насърчава държавите членки да използват вече познати рамки за определяне на  тавани и преразпределение на средства по линия на ОСП, например възможността 30% от директните плащания да бъдат определени за първия хектар на стопанството като начин да се укрепят малките и семейните земеделски стопанства, при условие че те същевременно прилагат изискванията на членове 41 и 42 от Регламента за директните плащания.По отношение на опростяването на ОСП членовете на ЕП приветстват идеята да има мерки, които целят намаляване на разходите и административните тежести за семейните земеделски стопанства, както и за микро-, малките и средните предприятия в селските райони.

Освен това те призовават Европейската комисия в процеса на разработване на ОСП 2020 да бъдат заложени марки за борба срещу концентрацията на земеделска земя и да се разработят допълнителни мерки в подкрепа на микро-, малките и средните предприятия.