Промените в базовите принципи и изисквания при кръстосаното съответствие бяха обсъдени на Експертната група по хоризонтални земеделски въпроси в Общата селскостопанска политика (ОСП).

Стърнища горят в редица области, ще се отнемат субсидиите


На заседанието беше разгледана темата за пропорционалност на санкциите при неспазване на изискванията на кръстосаното съответствие. Европейската комисия (EK) направи презентация за базовите принципи в рамките на кръстосаното съответствие, в съответствие с правилата на ЕС, пише ОДЗ-Кюстендил. Според ЕК административните санкции следва да се определят, като се отчита принципът на пропорционалност. 

Комисията изрази становище, че пропорционалността се съдържа основно в качеството на контрола за определяне на съответното неспазване и в качеството на професионалната преценка на инспектора, а не толкова в скалата, по която се изчисляват редукциите при неспазване. Административните санкции следва да се прилагат само когато земеделският стопанин е действал небрежно или умишлено. Ако е така, следва да се степенуват според сериозността на допуснатото неспазване. 

Ако се установи неспазване, то следва задължително да е включено в доклада от инспектора, независимо дали е маловажно и дали след това се налага санкция. Всяко неспазване се включва в оценителния доклад към разплащателната агенция и след това се преценява дали размера на редукцията да е 3%, дали се увеличава на 5% или се намалява на 1% или не се налага, ако няма риск за фондовете. 

В оценителния доклад трябва да има високо професионална информация за конкретните условия за оценка на степента и тежестта на неспазването. А впоследствие и да легитимира процента на административна санкция към бенефициента. Експерти предложиха алтернативна система на калкулация на административните наказания за неспазване на кръстосаното съответствие, при която процентите на редукция от неспазване на отделните изисквания, се сумират и не се прилагат области на кръстосаното съответствие, които да лимитират размера на санкцията до определен процент.