Съгласно последния вариант на Стратегическия план за развитие на земеделието бюджетът за периода 2023-2027 ще възлиза на над 8 млрд. евро, като над 5,6 млрд. евро ще са осигурени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за гарантиране на земеделието. Разписани са общо 99 интервенции по директни плащания, секторни интервенции и за развитие на селските райони. 

Двойно повече пари за земеделците могат да влязат в бюджета

В т.нар. „Втори стълб“ на Общата селскостопанска политика са планирани 43 инвестиционни мерки за над 3,5 млрд. евро. Над 35% от средствата ще са насочени към опазване на околната среда - агроекология и климат, биологично земеделие, хуманно отношение към животните, залесяване и възстановяване, Натура 2000, горски интервенции, инвестиции в земеделските стопанства и преработка на продукти, насочени към опазване на компонентите на околната среда и др. 

За общините, попадащи в селските райони, са планирани над 587 млн. евро за инвестиции в основни услуги и дребна по мащаби инфраструктура, както и в запазването на духовния и културния живот на населението в селските райони. Това разясниха експерти от Областния информационен център в Добрич по време на информационни срещи в селата Кранево и Дъбовик.

Пред бенефициентите бяха представени също актуалните и предстоящи възможности за финансиране на проекти по Програмата за развитие на селските райони.

До 17 август 2022 г. земеделски стопани, признати групи или организации на производители, еднолични търговци и юридически лица могат да кандидатстват по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Безвъзмездното финансиране за един проект е от 29 337 лв. до 586 740 лв., а интензитетът на помощта е от 40 до 50 %.

Средствата по подмярка 4.2 могат да бъдат вложени в изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и маркетинга на селскостопански продукти. С подпомагането могат да се закупят нови машини, съоръжения, оборудване, земя, специализирани транспортни средства. По подмярката се предвижда още изграждане или модернизиране на лаборатории, закупуване на софтуер, свързан с преработвателната дейност. 

През септември е планиран прием по подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ за развитие на конкурентоспособността на селските райони и създаване на заетост. Допустими кандидати ще са земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. Финансовата подкрепа ще е от 10 000 до 200 000 евро за производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на ЕС, развитие на услуги, производство на възобновяеми енергийни източници за собствено потребление, развитие на занаяти и други неземеделски дейности.

През октомври 2022 г. се очаква да стартира подмярка 6.1 за създаване и развитие на стопанства на млади фермери. По нея ще бъде осигурена финансова подкрепа от 25 000 евро.