Какво е това „бяло петно“, как се разпределя между ползвателите на масиви, какви суми се плащат за бели петна – разяснение на Областна дирекция Земеделие Бургас:
 
Това е площта на земеделските земи, за които няма сключени договори и не са подадени декларации от собствениците им по чл.37б от Закона за собствеността и ползването на земеделската земя (ЗСПЗЗ). Т.н. „бели петна” се разпределят между ползвателите на масивите за комасирано ползване пропорционално на площта и съобразно начина на трайно ползване на собствената и/или арендуваната/наетата земеделска земя в съответното землище.
 
/чл.37б от ЗСПЗЗ: Всеки собственик подава в общинската служба по земеделие по местонахождение на имота декларация по образец, в която се посочват формата на стопанисване и начинът на трайно ползване на земите. Декларацията, подадена от един съсобственик, ползва всички съсобственици. Ползвателите на земеделски земи са длъжни да представят в общинската служба по земеделие копие от договорите за наем, аренда или съвместна обработка на земята. При представяне на два и повече невписани в службата по вписвания договори регистрация се извършва на договора, посочен в подадената от собственика декларация. Ако собственикът не е подал декларация, общинската служба по земеделие уведомява страните по договорите. Общинската служба по земеделие води регистър на собствениците и ползвателите на земеделски земи и предоставя информация за тях на ползвателите, участващи в споразумението по чл. 37в с цел насърчаване на уедрено ползване и създаване на масиви.
 
(2) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2012 г.) Декларацията по ал. 1 се подава в срок до 31 юли лично или чрез пълномощник и важи за следващата стопанска година.
 
(3) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) В срока по ал. 2 ползвателите могат да подадат в общинската служба по земеделие заявление за участие в споразумение по чл. 37в с приложен към заявлението опис на имоти за участие в масиви за ползване, съгласно регистрираните в общинската служба по земеделие договори и/или документи за собственост. Към заявлението ползвателите прилагат декларация, че не са свързани лица по смисъла на Търговския закон с лица, които не са изплатили задълженията си по чл. 34, ал. 6 и по чл. 37в, ал. 7 за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 за предходните стопански години.
 
(4) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2012 г.) В срок до 10 август общинската служба по земеделие предоставя на комисията по чл. 37в, ал. 1 на хартиен и/или на магнитен носител списък и картен материал за имотите по чл. 37в, ал. 3 с данни за техните собственици и дължимото рентно плащане./
 
КОЙ ДЪЛЖИ СУМИТЕ ЗА БЕЛИТЕ ПЕТНА, В КАКЪН СРОК СЛЕДВА ДА ГИ ПРЕВЕДЕ И КЪДЕ?
Всеки ползвател на земеделски земи, на който със заповедта по чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ са определени земите по ал. 3, т. 2 – БЕЛИ ПЕТНА дължи тези суми.
 
Сумите са внасят от ползвателите по сметка за чужди средства на съответната областна дирекция "Земеделие" в размер на средното годишно рентно плащане за землището в срок до три месеца от публикуване на заповедта /или на практика до 31.декември./
 
ИМАМ ЛИ ПРАВО ДА ПОЛУЧА СУМА ЗА БЕЛИ ПЕТНА?
Да, само, ако съм собственик, наследник или упълномощено лице на собственик на земеделските земи, за които няма сключени договори и не са подадени декларации от собствениците им по чл.37б от ЗСПЗЗ.
 
КЪДЕ ДА ПРОВЕРЯ ЗА ТОВА?
В съответната общинска служба по земеделие по местонахождение на имота, за който се дължи сумата за бели петна.
 
КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА МИ НЕОБХОДИМИ ЗА ДА СЕ ЛЕГИТИМИРАМ, КАТО ПРАВОИМАЩО ЛИЦЕ?
№    Списък документи:
1*    Заявление по образец;
2*    Копие на лична карта на заявителя;
3    Удостоверение за наследници;
4    Декларация по чл.30, ал.3 от ЗС;
5    Пълномощно;
6*    Удостоверение за актуална банкова сметка;
7    Документ за собственост;
8    Актуална скица;
9    Декларация за идентичност;
*    задължителен документ
 
КЪДЕ ДА ПОДАМ ТЕЗИ ДОКУМЕНТИ?
В общинската служба по земеделие по местонахождение на имота. 
В КАКЪВ СРОК?
В срок от 10 /десет/ години от съответната стопанска година, за която са определени, може да се подаде заявление за изплащането им.
 
КОЙ ЩЕ МИ ИЗПЛАТИ СУМАТА?
Сумите са депозитни и се изплащат от областната дирекция "Земеделие" на правоимащите лица.