Нова порция информация за това какво планират различните страни членки на ЕС за земеделието си. Този път ще ви разкажем за плановете за възстановяване и устойчивост на Италия, Испания и Португалия. Вижте кои са мерките и съответно финансите, които са заложили във вече одобрените си планове от ЕК, отнасящите се до земеделието.

Важните срокове през август

И към този момент България все още не е предала своя план за възстановяване към ЕК. Тя е единствената страна, заедно с Нидерландия, които все още обмислят как да структурират плановете си и какви интервенции да заложат.

ИТАЛИЯ

Кръгова икономика и устойчиво селско стопанство

• Подобряване на капацитета за ефективно и устойчиво управление на отпадъците и развитие на парадигмата на кръговата икономика
• Развитие на устойчива селскостопанска и хранителна верига, подобряване на екологичните показатели и конкурентоспособността на фермите
• Разработване на интегрирани проекти (циркулярност, мобилност, възобновяеми източници) на островите и общностите

РАМКА НА МЕРКИТЕ И РЕСУРСИТЕ (МИЛИАРДИ ЕВРО): Общо 5.27 млрд. евро

Области на интервенция / мерки                                                                              
1. Подобряване на капацитета за ефективно и устойчиво управление на отпадъците и парадигмата на кръговата икономика   
Инвестиция 1.1: Изграждане на нови инсталации за управление на отпадъците и модернизация на съществуващи инсталации                Инвестиция 1.2: Водещи проекти за кръгова икономика                                        
Реформа 1.1: Национална стратегия за кръговата икономика                               
Реформа 1.2: Национална програма за управление на отпадъците                       
Реформа 1.3: Техническа подкрепа за местните власти                                         

2. Разработване на устойчива верига за хранително-вкусовата промишленост

Инвестиция 2.1: Логистично развитие за секторите на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, рибарството и аквакултурите, горското стопанство, цветарството и разсадниците                                                                               

Инвестиция 2.2: Агри-соларен парк

Инвестиция 2.3: Иновации и механизация в селскостопанския и хранителния сектор                                                                                   

3. Разработване на интегрирани проекти                                                                         
Инвестиция 3.1: Зелени острови                                                                                   
Инвестиция 3.2: Зелени общности                                                                                    
Инвестиция 3.3: Култура и осведоменост по екологични теми и предизвикателства                                                                           

Компонентът „Кръгова икономика и устойчиво селско стопанство" възнамерява да следва пътя на пълна екологична устойчивост с цел да се направи икономиката едновременно по-конкурентоспособна и по-приобщаваща, осигурявайки висок жизнен стандарт на хората и намаляване на въздействията върху околната среда.

Предложенията за проекти на Италия за кръговата икономика в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост имат за цел да запълнят структурните пропуски, които възпрепятстват развитието на сектора.

От друга страна, в съответствие със стратегията „От фермата до трапезата“, компонентът си поставя за цел устойчива верига на хранително-вкусовата промишленост, подобряване конкурентоспособността на фермите и техните климатично-екологични показатели, укрепване на логистичната инфраструктура на сектора, намаляване на емисии на парникови газове и подпомагане разпространението на прецизно земеделие и модернизацията на машини. Следователно те искат да се възползват от всички нови възможности, които преходът носи със себе си в едно на секторите за върхови постижения на италианската икономика.

И накрая, за да се осигури справедлив и приобщаващ преход върху цялата италианска територия по въпроси на биоикономиката и циркулярността, ще бъдат стартирани интегрирани действия, за да се направят малките острови напълно автономни  и „зелени“, което позволява да се сведе до минимум използването на местните ресурси, да се ограничи производството на отпадъци и да се подобри въздействието на емисиите в секторите на мобилността и енергетиката.

РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВА ВЕРИГА ЗА АГРОХРАНИ

Инвестиция 2.1: Логистично развитие за секторите на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, рибарството и аквакултурите, горското стопанство, цветарството и разсадниците

Италия има силна инфраструктурна пропаст. Тя е 18-та в света в класацията на Световния икономически форум 2019 по отношение конкурентоспособността на инфраструктурите. Предложеният проект възнамерява да попълни тази пропаст в страната, като осъществява интервенции в логистиката на агри-хранителния сектор, на секторите на рибарството и аквакултурите, горското стопанство, цветарството и разсадниците, характеризиращи се със силни специфики по цялата верига на доставки.

Инвестиция 2.2: Агросоларен парк
Италия е сред страните с най-високо пряко потребление на енергия в производството на храни в Европейския съюз (трета след Франция и Германия). Общите разходи за енергия представляват над 20 процента от променливите разходи на фермите, с по-високи проценти за някои производствени подсектори. Предложената интервенция цели постигане на целите за модернизация и използване на покриви на сгради за продуктивна употреба в селскостопанския, животновъдния и агро-промишления сектор за производство на възобновяема енергия, като по този начин се увеличава устойчивостта, зеления преход и енергийната ефективност на сектора и се допринася за хуманното отношение към животните.

Инвестиция 2.3: Иновации и механизация в селскостопанския и хранителния сектор
Стратегията „От фермата до трапезата“ изрично гласи, че „фермерите трябва трансформират методите си на производство по-бързо и използват по-добре новите технологии, особено чрез дигитализация, за да се получат по-добри екологични резултати, да се увеличи климатичната устойчивост и намаляване и да се оптимизира използването на производствени фактори ".

Проектът има за цел да подпомогне чрез капиталови вноски модернизацията на селскостопанската техника, което позволява въвеждането на техники за прецизно земеделие (напр. намаляване на употребата на пестициди с 25-40 % в зависимост от случаите на приложение) и използването на селскостопански технологии 4.0, както и модернизация на автомобилния парк с цел намаляване на емисиите (-95%, преминавайки от Евро 1, около 80% от настоящия парк, до Евро 5).

Освен това, с оглед на кръговата икономика, инвестицията включва модернизация на преработката, съхранението и опаковането на хранителните продукти, с цел подобряване устойчивостта на производствения процес, намаляване/премахване на генерирането на отпадъци, насърчаване на повторната употреба за енергийни цели. Такива цели са особено важни в процеса на трансформация на производството на зехтин, стратегически сектор за италианската селскостопанска и хранително-вкусова промишленост, който през последните години трябваше да се сблъска със значителен спад.

ИСПАНИЯ

Обща сума по Плана – 69,528 млрд. евро, разпределени в 10 политики на лоста и 30 компонента.


Градски и селски дневен ред, борба срещу обезлюдяването и развитие на селското стопанство (20,7% от общата сума на Плана или 14,392 млрд. евро)  

Компонент 3. Екологична и цифрова трансформация на системите на селското стопанство, храните и рибарството – прогнозна обща инвестиция – 1,051 млрд. евро


Проекти за инвестиции:
1.План за подобряване на ефективността и устойчивостта на напояването. Модернизация на напояването, с цел насърчаване на спестяването на вода и енергийна ефективност, инсталиране на по-ефективни напоителни системи и в много случаи използване на неконвенционални водоизточници. 
2.План за насърчаване на устойчивостта и конкурентоспособността на земеделието и животновъдството. Модернизиране на лабораториите за здраве на животните и растенията. 
3.План за насърчаване на устойчивостта и конкурентоспособността на земеделието и животновъдството. Укрепване на системите за обучение и биосигурност в разсадници и животновъдни ферми, подобряване на превенцията на болести по животните и вредители по растенията. 
4.План за насърчаване на устойчивостта и конкурентоспособността на земеделието и животновъдството. Инвестиции в прецизно земеделие, енергийна ефективност и кръгова икономика. 
5.Стратегия за дигитализация: Разработване на действия за подпомагане на цифровизацията и предприемачеството на сектора на селското стопанство, храните, горите и селските райони. 
6.План за насърчаване на устойчивостта, научните изследвания, иновациите и цифровизацията на рибарството. Модернизация на мрежата от морски резервати от риболовен интерес. 
7.План за насърчаване на устойчивостта, научните изследвания, иновациите и цифровизацията на рибарството. Насърчаване на научни изследвания и обучение в сектора. 
8.План за насърчаване на устойчивостта, научните изследвания, иновациите и цифровизацията на рибарството. Насърчаване на технологичното развитие и иновациите в сектора на рибарството и аквакултурите, насърчаване на синята икономика. 
9.План за насърчаване на устойчивостта, научните изследвания, иновациите и цифровизацията на рибарството. Дигитализация и използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в рибарството. 
10.План за насърчаване на устойчивостта, научните изследвания, иновациите и цифровизацията на рибарството. Подкрепа за борбата срещу незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов. 
11.План за насърчаване на устойчивостта, научните изследвания, иновациите и цифровизацията на рибарството. Подкрепа за финансирането на рибарството за подобряване на конкурентоспособността, условията на труд и безопасността на борда.

Устойчива инфраструктура и екосистеми (15% от общата сума на Плана или 10,429 млрд. евро) 

Компонент 4. Опазване и възстановяване на екосистемите и биоразнообразието – обща прогнозна инвестиция – 1,642 млрд. Евро

Проекти за инвестиции:


1. Дигитализация и познаване на природното наследство, с цел създаването на система, която интегрира процесите на получаване на информация и нейното управление в национален мащаб в сухоземен и морски обхват. Това ще доведе до значително подобряване на познанията за видовете и местообитанията, както и за картографската информация и природното наследство (включително геоложкото). Включени са и мерки в подкрепа на цифровизацията на управлението, контрола и надзора.


2. Опазването на сухоземното и морското биологично разнообразие включва набор от преки инвестиции и линии от субсидии, предназначени за опазването им, както и подкрепа за прилагането на Реформа 1: Застрашени видове, инфраструктура за управление и обществено използване в защитени зони, създаване на системи за управление на морското биоразнообразие, възстановяване на влажни зони или контрол върху международната търговия с диви видове.


3. Възстановяването на екосистемите и зелената инфраструктура включва набор от инвестиции и линии от субсидии в подкрепа на изпълнението на Реформа 2: Възстановяване на природните екосистеми, възстановяване на зони, променени от минни дейности, насърчаване на свързаността и инициативи в градската среда, предназначена за озеленяване и подход към природата. 


4. Устойчиво управление на горите, което се състои от инвестиции за управление на горите. Предлага се следното: (i) планове за техническа подкрепа за собствениците на гори и администрациите за консолидиране на публичната собственост и изготвяне на проекти и проекти за управление. (ii) дейности срещу демографското предизвикателство на обезлюдяването и гарантиране на териториално и социално сближаване и (iii) специални усилия за защита на екосистемите чрез борба с пожарите, тъй като това е особено важен елемент, ключов за Испания.


ПОРТУГАЛИЯ

Обща сума по Плана – 16,6 млрд. евро., разделени в 3 области и 20 компонента.

Устойчивост 

Компонент 5. Капитализация и бизнес иновации – 2,9 млрд. евро


Инвестиции в проекти:
1.Насърчаване на изследвания, развитие и иновации и иновативни инвестиции в компании – 558 млн. евро
2.Зелени съюзи за бизнес иновации – 372 млн. евро
3.Обновяване на мрежата за научна и технологична подкрепа – 186 млн. евро
4.Програма за научни изследвания и иновации за устойчивост на земеделието, храните и агробизнеса – 93 млн. евро
5.Икономическо възобновяване на земеделието на Азорските острови – 30 млн. евро

Компонент 8. Гори – 615 млн. евро


Инвестиции в проекти:
1.Ландшафтна трансформация на уязвими горски територии (270 милиона евро)
2.Селски регистър на имотите и система за наблюдение на земеползването (86 милиона евро)
3.Управление на горивото (120 милиона евро)
4.Предотвратяване и борба с пожари в селските райони (89 милиона евро)
5.MAIS горска програма (50 милиона евро) - инвестиране в информационни и повишаващи осведомеността дейности за предотвратяване на рисково поведение сред населението, програми за самозащита на хората и инфраструктурите и едновременно с това да се увеличи капацитетът за реагиране с придобиване на противопожарни автомобили, лични предпазни средства и друго оперативно оборудване за борба с пожарите в селските райони и засилване на квалификацията на оперативния персонал, участващ в борбата с пожарите в селските райони

Компонент 9. Управление на водите – 390 млн. евро


Инвестиции в проекти:
1.Регионален план за ефективност на водите в Алгарве (200 милиона евро) – включва и водите за земеделски нужди
2.План за ефективност на водата и укрепване на напоителните системи (70 милиона евро)

Климатичен преход 

Компонент 10. Море – 252 млн. евро
Инвестиции в проекти:
1.Инфраструктурна мрежа за синя икономика (87 млн. Евро)
2.Зелен и цифров преход и безопасност на рибарството (21 милиона евро)

Компонент 11. Декарбонизация на промишлеността – 715 млн. евро