Влошената епизоотична обстановка доведе до промени в нормативната уредба и до нови изисквания за биосигурност. За да могат стопаните да ги изпълнят, бяха планирани целеви приеми по четири подмерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). 

На 15 май изтече целевият прием само за животновъди по подмярка 6.3Стартова помощ за развитие на малки стопанства“, а до 10 юли животновъдите могат да кандидатстват с проекти за биосигурност по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“.

ДФЗ: Важни срокове за месец юни

Със средствата животновъдите ще могат да закупуват или изграждат инсталации и оборудване за дезинфекция, огради и преградни съоръжения в рамките на стопанствата, безопасно съхранение на фуражи и на странични животински продукти, както и да направят инвестиции в санитарната инфраструктура, обясниха от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) при отварянето на приема на 8 май. Общият бюджет по подмярката е близо 46 млн. лв.

През месец юни се очаква да стартират още два приема, свързани с подобряване на биосигурността във фермите - подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“ и изцяло новата подмярка 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“.

В редовната си анкета Агри.БГ попита: „Ще има ли полза от специалните подмерки по ПРСР?“

Въпросът е преценен като важен от 215 наши читатели, които се включиха в допитването.

Огромното мнозинство от тях – 74%, се съмняват в добрия ефект от използването на средствата.

Отговорът „Не, парите няма да отидат по предназначение“ е избран от 60% от участниците, а други 14% са на мнение, че тази подкрепа ще даде приоритет на животновъдите, докато други важни браншове ще останат на заден план.

Оптимистично настроени към специалната помощ за биосигуност са 18%. Половината от тях смятат, че целевите средства ще бъдат добре дошли, за да могат животновъдите да изпълнят новите по-строги нормативни изисквания за биосигурност.

Другата половина - 9%, също оценяват тази подкрепа като нещо добро, но предполагат, че средствата няма да бъдат достатъчни, за да отговорят на реалните потребности в стопанствата.

Едва 6% от участниците в анкетата признават, че на този етап не могат да дадат мнение за ефективността на специалното подпомагане по мерките за биосигурност.

 

Участвайте и в новата анкета на Агри.БГ: Одобрявате ли новата помощ по мярка COVID-19?