В рамките на дебатите на Съвета по земеделие и рибарство министрите подкрепиха идеята за засилване на  условността. Това ще бъде отразено в националните стратегически планове. Какво е мнението на страните-членки?
 
 
Германия се изказа в полза на по-високи екологични условия, а Дания подчерта, че те „не трябва да бъдат разводнявни”. Испанският министър заяви, че въвеждането на новата зелена архитектура дава ясен политически сигнал, тъй като изменението на климата е един от най-големите проблеми на нашето време. И допълни, че „всички трябва да работим заедно, с всички инструменти, с които разполагаме, за да се постигне неутралност на емисиите на парникови газове“, съобщи ОДЗ-Кюстендил. Той призова правителствата да използват ОСП като лост за въвеждане на нови стимули и нови технологии. 
 
Редица делегации - Португалия, Литва, Ирландия, Словакия, Полша, Франция, Чехия, Кипър, Австрия и Унгария – изразиха мнение, че по-високото ниво на екологични амбиции трябва да се основава на адекватни финансови ресурси и стабилен бюджет за земеделието, а Австрия призова за адекватно финансиране на ОСП. Малта подчерта, че екологичната амбиция не трябва да бъде непропорционална спрямо наличните ресурси. Финландия призова за увеличаване на амбициите в новия програмен период (2021-2027г.) Балтийските държави използваха възможността да изтъкнат различните нива на финансиране в целия ЕС, като Латвия отбеляза, че условността трябва да бъде пропорционална, като се вземат предвид специфичните агроклиматични условия. 
 
[news]
Широко бе подкрепено предложеното разпределение на най-малко 30% от средствата за мерки за опазване на климата и околната среда в рамките на втория стълб. Някои делегации (като Латвия, Полша, Кипър, Гърция, Хърватска, Унгария, България, Италия, Малта и Литва) настояха за премахване на задължението за дребните земеделски стопани да прилагат системата от предварителни екологични условия, като за тях трябва да бъдат приложени специални финансови и законови мерки. 
 
Други делегации (сред които Холандия, Франция, Чехия, Белгия, Дания, Люксембург и Словакия), подкрепят позицията всички земеделски стопани, без изключение, да прилагат системата на предварителните екологични условия. Испания счита, че нивото на контрол за дребните земеделски стопани трябва да отговаря на степента на риска. 
 
Голям брой държави, сред които и България, отбелязаха, че ДЗЕС 5 (инструмент за управление на хранителните вещества) трябва да бъде премахнат от условността и прехвърлен като елемент на Системата за съвети в земеделието. Португалия изрази резерви по отношение на ДЗЕС 1 „Поддържане на постоянно затревени площи“ и ДЗЕС 10 „Забрана за промяна на предназначението или разораване на постоянно затревени площи в зони по „Натура 2000“. 
 
Делегациите изразиха широко съгласие, че еко-схемите следва да бъдат задължителни за държавите членки и доброволни за прилагане от земеделските стопани. 
 
България отбеляза като положително въвеждането на доброволното прилагане от страна на земеделските стопани на еко-схемите в рамките на Първи стълб, но добави, че реално опростяване би било въвеждането на възможността за доброволното им прилагане от страна на държавите членки в зависимост от резултатите в оценката на нуждите. 
 
Комисарят по земеделие Фил Хоган приветства амбицията на Председателството за постигане на обща политическа позиция на държавите-членки до края на юни, като счита, че тя е необходима в опитите за осигуряване и защита на допълнително финансиране за ОСП след 2020 г.
 

Следете темата и на cap4us.fermer.bg