След 2023 г. досегашната Схема за единно плащане на площ (СЕПП) вече ще се нарича Основно подпомагане на доходите за устойчивост. В модела за интервенция засега никъде не се споменава таван, напротив, посочва се, че това е базово подпомагане на всички площи, върху които се извършва  земеделска дейност и се спазват основните екологични и климатични изисквания, произтичащи от предварителната условност.

Вижте индикативния график за Кампания 2021

А в основата на тази условност стоят Стандартите за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС). В периода 2023-2027 г. те ще бъдат увеличени на 10. Вижте какво предлага Министерството на земеделието:

ДЗЕС 1 Поддържане на постоянно затревените площи (ПЗП)

Съотношението на ПЗП спрямо декларираната обща земеделска площ не трябва да намалява с повече от 5% спрямо референтното съотношение, определено през 2018 г. То, от своя страна, ще се сметне допълнително. При спад на съотношението с повече от 5% стопаните, които са допринесли за намалението през съответната година, се задължават да преобразуват обратно в ПЗП разораните през съответната година ПЗП.

ДЗЕС 2 Минимална защита на влажните зони и торфищата

От 2024 г. в рамките на влажните зони и торфищата, при всички видове земеделски площи се забраняват: всички почвени обработки; пресушаването и дренирането; преобразуването и разораването на постоянно затревените площи; изгарянето на растителността; използването на минерални и органични азотсъдържащи торове.

ДЗЕС 3 Изгаряне на стърнищата

Забранява се изгарянето на стърнищата, освен по фитосанитарни причини.

ДЗЕС 4 Буферни ивици по протежението на водните басейни

Забранява се използването на минерални и органични торове, както и препарати за растителна защита в буферните ивици:

•    с ширина минимум 5 м на равнинни площи, по протежение на повърхностни водни обекти (реки, потоци, канали, езера, язовири, море), с изключение на оризовите клетки;
•    с ширина минимум 10 м на равнинни площи при торене с течна фракция на оборския тор;
•    с ширина минимум 10 м при торене на площи при наклонени терени;
•    с ширина минимум 50 м при площи с остър наклон;
•    не се тори в буферните ивици с различните видове тор при терени с наклон по-голям от 12º.

ДЗЕС 5 Устойчивост на земеделските стопанства за хранителните вещества     

Приложим от 2024 г. 

ДЗЕС 6 Намаляване на риска от деградация на почвите

За ограничаване на ерозията на площи с наклон и на такива, застрашени от ерозия, се прилага:

•    За обработваеми земи/култури всички почвообработващи операции се извършват перпендикулярно на склона или по хоризонталите на терена при такива със сложен релеф (контурна обработка) или една от следните почвени обработки – плоскорезна обработка на почвата (листеруване), безотвална оран (оран без обръщане на слоя), минимални, ивични или нулеви обработки на почвата, мулчиране на почвата и браздово гребениста оран;
•    За трайни насаждения, отглеждани на наклон и застрашени от ерозия почви, се извършва укрепване на междуредията чрез затревяване частично/пълно, или засяване/засаждане с други култури, и/или обработката на почвата се извършва перпендикулярно на склона или по хоризонталите.

ДЗЕС 7 Минимална почвена покривка 

В земеделското стопанство с уникален регистрационен номер и обработваеми площи над 10 ха е задължително в общата сеитбооборотна площ да се включат минимум 30% презимуващи култури със слята повърхност или минимум 25% от площта, предвидена за пролетни култури, да е покрита с покривни култури или мулч от предходната култура, компост или други органични подобрители на почвата, през чувствителните периоди на годината.

ДЗЕС 8 Ротация на културите или други практики, като диверсификация

Когато обработваемата земя на земеделския стопанин включва между 10 и 30 ха и не е изцяло засята с култури под вода през значителна част от годината или през значителна част от цикъла за отглеждане на културите, на тази обработваема земя има най-малко две различни култури. Основната култура не трябва да превишава 75% от обработваемата земя. 

При над 30 ха трябва да се отглеждат най-малко три различни култури. Основната култура не заема повече от 75%, а двете основни култури обхващат заедно не повече от 95% от обработваемата земя. 

От изискването могат да се изключат следните случаи: 

а) когато повече от 75% от обработваемата земя се използва за производство на треви или други тревисти фуражи, земя, оставена под угар, земята се използва за отглеждане на бобови култури или е обект на комбинация от тези употреби; 
б) когато повече от 75% от отговарящата на условията за подпомагане земеделска площ е постоянно затревена, се използва за производството на треви или други тревни фуражи или на култури под вода през значителна част от цикъла за отглеждане на културите, или съчетава тези употреби;
в) с размер на обработваема земя до 10 ха. 

ДЗЕС 9 Минимален дял от 5% от обработваемата земя, отделена за непроизводствени площи или междинни или азотфиксиращи култури

Стопанство с обработваема земя над 10 ха трябва да поддържа поне 4% от нея като непроизводствени площи и характеристики (земя, оставена под угар, особености на ландшафта) чрез: живи плетове или редици от дървета; отделни дървета; дървета в група; дървесни противоерозионни пояси; синори; влажни зони; зелени зони около водни течения; тераси; буферни ивици; ивици по краищата на гори.

Стопанство с обработваема земя над 10 ха трябва да поддържа поне 7% от нея, при условие че стопанството включва и отглеждането на междинни и покривни култури, азотфиксиращи култури. В този случай стопаните следва да отделят поне 3% за непроизводствени площи и характеристики.

Стопанство с обработваема земя над 10 ха трябва да поддържа поне 7% от нея, а при условие че стопанството прилага екосхема, съвместима с целта на настоящия стандарт, стопанството следва да отдели поне 3% за непроизводствени площи и характеристики.

Междинни, покривни или азотфиксиращи култури, както и при особеностите на ландшафта се отглеждат без продукти за растителна защита. Междинните култури следва да са засети до 1 септември и да се заорат след 1 ноември. 

Задължително е да се запазват и поддържат съществуващите характеристики на ландшафта: забрана за изрязване на жив плет и дървета по време на размножаването и отглеждането на птици (от 1 март до 31 юли); запазват се полски граници (синори) в блока на земеделското стопанство и/или земеделския парцел; запазват се съществуващите трайни тераси; опазват се постоянните пасища, мери и ливади от навлизането на нежелана растителност. 

От изискването за непроизводствени площи също има изключения, които са същите като ДЗЕС 8.

ДЗЕС 10 Забрана за преобразуване или разораване на постоянно затревените площи в НАТУРА 2000

Екологично чувствителни постоянно затревени площи са всички постоянно затревени площи, които се намират в защитени зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Тези в зони по НАТУРА 2000 са включени в рамките на слой „Екологично чувствителни ПЗП” и не трябва да бъдат разоравани или преобразувани.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg