Остава един месец до края на приема на проекти по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия от Програмата за развитие н селските райони (ПРСР). 
 
 
Ето част от въпросите, зададени от кандидатите относно процедурата и разясненията, които получават от Управляващия орган на програмата, публикувани на сайта на агроминистерството. 
 
Въпрос
Един от имотите 8,1 дка съм го взел под аренда за срок от 10 години. Води се нива, а съм го засадил със сливи. Имотът е разделен между собствениците чрез идеални части, ползвам само 3,6 дка. Въпросът ми е трябва ли да променям начина на трайно ползване на имота при кандидатстване, защото един от собствениците не желае да го променя?
 
Отговор 
Цялата налична в земеделското стопанство земя по проектното предложение трябва да се стопанисва с регистрирано правно основание и в съответствие с чл. 33б от ЗПЗП и с режимите на защитените територии, въведени със Закона за защитените територии, и/или режимите на защитените зони, въведени със Закона за биологичното разнообразие, за площите от стопанството, които попадат в тях“
 
Въпрос 
Във връзка с попълването на Раздел 5 Бюджет от проектното предложение имам следния въпрос:  Според условията за кандидатстване, кандидатите имат задължение за закупят единствено дълготраен материален и / или нематериален актив на стойност 700 лв. Ако в Раздел 5 Бюджет се попълни само този задължителен разход то в Раздел 6 Финансова информация исканото финансиране излиза че е 700 лв.! Това означава ли че кандидатите трябва да попълнят подробен отчет до стойността на финансирането 25 000 евро в Раздел 5 Бюджет?
 
Отговор 
В раздел 5 от Формуляра за кандидатстване и съгласно указанията за попълването му, следва да бъде посочена сумата на проектното предложение, което задължително включва поне една инвестиция в дълготраен материален актив и/или нематериален актив. Разликата до общия размер на финансовото подпомагане от раздел 9, т. 3 от Условията за кандидатстване е необходимо да бъде описана в т. 7. „Друго (моля уточнете)― към раздел I. „РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ― и/или в т. 10 „Друго (моля уточнете)― към раздел II. „РАЗХОДИ ЗА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ и/или в т. 12 Друго (моля уточнете) към раздел III. РАЗХОДИ ЗА СМР, така че да бъде коректна общата сума на исканата безвъзмездна финансова помощ по проектното предложение (в лева). На съответния ред „Други (моля уточнете)― кандидатът следва да запише сумата до разликата до общия размер на безвъзмездната финансова помощ за земеделското стопанство. 
 
Въпрос 
Относно т. 11 „Допустими кандидати― , подт. 11.1, 1.16 „За кандидатите, развиващи животновъдна дейност се изисква регистрация на животновъден обект по реда на чл. 137 от ЗВМД―. В същото време в т. 24 „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване― за животновъдни стопанства се изискват копие на документ за собственост на животновъден обект и/или копие на документ за ползване на животновъден обект или за земята /т.6/, както и Разпечатка от ИИС за изискванията към средствата за официална идентификация на животните и използването им /т.7/. Именно тези документи присъстват и в Оценителна таблица – административно съответствие и допустимост и са основанието за допустимост на кандидата. В тази връзка регистриран земеделски стопанин, отглеждащ млечни крави с вписан животновъден обект в ИИС и сключен договор с ветеринарен лекар, който е подал документи за регистрация по чл. 137 от ЗВМД, но е получил предписание с поставен срок за отстраняване на определени забележки, който при подаване на проектно предложение по процедурата ще представи копие на документ за собственост на животновъден обект и/или копие на документ за ползване на животновъден обект или за земята /т.6/, както и Разпечатка от ИИС за изискванията към средствата за официална идентификация на животните и използването им /т.7/ ДОПУСТИМ кандидат ли е и ако е НЕ, на какво основание ще бъде отхвърлен, предвид приложената Оценителна таблица и приложени документи, подлежащи на оценка?
 
Отговор 
За да бъдат допустими за подпомагане кандидати, развиващи животновъдна дейност, се изисква да имат регистриран животновъден обект по реда на чл. 137 от ЗВМД съгласно т. 1.16 към раздел 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите. От кандидатите/бенефициентите не се изисква да представят документи, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен регистър или когато информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на РА по служебен път.
 
Въпрос 
Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване―, I „Приложени общи документи―, т. 1 „Основна информация за проектното предложение, във формат „pdf―, подписан и сканиран от кандидата, както и във формат „xls――, се изисква формата на документа да бъде във формат „xls―, а приложения образец на цитирания документ от Пакет „Документи за попълване към условията за кандидатстване― е във формат „docx―. В тази връзка при подаване на проектно предложение е необходимо да приложим, наличния към настоящия момент образец във формат формат „docx―, или ще бъде публикуван друг образец във формат „xls― на въпросния документ?
 
Отговор 
„Във връзка с поставения въпрос е със Заповед № РД 09-270 от 26.03.2018 г. е извършена поправка на очевидна фактическа грешка в раздел 24 към условията за кандидатстване и за документа абревиатурата „xls‖ следва да се чете „doc―“.
 
 
Въпрос 
Има ли условия по процедурата, при които одобреният кандидат да има ограничение да извършва работа на трудов договор на пълен работен ден - 8 часа или някакво друго ограничение, свързано с това одобрения кандидат да работи на трудов договор към друго юридическо лице? 
 
Отговор 
По обявената процедура за прием по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от ПРСР 2014-2020 г. не са заложени изисквания по отношение на поставения от Вас въпрос, свързан с работното време, на което кандидатът е назначен за заемане на длъжност на трудово правоотношение. В срок до изтичане на пет години от сключване на административния договор бенефициентът е длъжен да поддържа актуална регистрация като земеделски стопанин по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.) и се осигурява по реда на Кодекса за социално осигуряване. Редът и условията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" се съдържат в утвърдените документи, свързани с отворената процедура за прием чрез подбор в ИСУН 2020, където можете да намерите публикувани на следния електронен адрес https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/a1 4af84e-17de-4b4e-ba1b-1c21e3219da0 , както и на официалната електронна страница на Министерство на земеделието, храните и горите: и www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PR SR.aspx
 
Въпрос 
В Раздел 25. Допълнителна информация от Условията за кандидатстване е написано: При кандидатстване за подпомагане данните за засетите/засадените и/или предстоящите за засяване/засаждане земеделски култури, попълнени в анкетната карта на земеделския стопанин, издадена по реда на Наредба № 3 от 1999 г., трябва да се отнасят за текущата стопанска година спрямо датата на подаване на проектното предложение. В конкретния случай предстоящите за засаждане култури (трайни насаждения) са предвидени за следващата стопанска година (след 01 ноември), още повече, че в следващата точка от този раздел пише, че Допустимият период за създаване на овощни трайни насаждения е от 1 ноември до 14 април на стопанската година. Така ще бъдат отразени и в анкетната карта. Въпросът е, това проблем ли е и, ако да, как точно да бъдат отразени в анкетната карта и съответно в проектното предложение?
 
Отговор 
Едно от изискванията за допустимост на кандидатите е да имат икономически размер на стопанството, измерен в СПО в границите между левовата равностойност на 8 000 евро и 16 000 евро включително. На кандидатите е предоставена възможност да докажат това условие с намерения за засаждане/засяване на земеделска култура през текущата спрямо кандидатстването стопанска година, като за овощни трайни насаждения за настоящата процедура този срок е до 14.04.2018 г.
 
В този случай в проектното предложение задължително се посочват сроковете, в които ще се извърши засаждането/засяването на земеделските култури. При изчисляване на икономическия размер на стопанството през текущата стопанска година не се допуска включване на животни с намерение за придобиване, включване на трайни насаждения с намерение за засаждане с вкоренен по картонажен метод материал, както и включване на ягоди с намерение за засаждане.