Късното отваряне на мерки и подмерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), както и прилагането на Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) са част от препятствията, които може да възникнат в работата по селската програма през тази година.

В правителството: Каква подкрепа за фермерите предстои?

Оценката за рисковете и предизвикателствата по ПРСР е част от проектобюджета на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) за тази година, публикуван на сайта на ведомството.

„Ненавременното стартиране на мерките по ПРСР може да въздейства в негативна посока на постигането на целите“, отбелязва документът.

Възможно е някои от кандидатите по мерките и подмерките да срещнат проблеми и с осигуряването на съфинансиране за своите проекти.

„Трудният достъп до финансови ресурси, предоставяни от страна на банкови и други институции крие риск от неизпълнение на част от проектите по ПРСР“, коментират от ДФЗ. 

Фондът припомня, че от одобрените стопани се изисква да започват реалното изпълнение на проекта за инвестицията в срок, не по-дълъг от 9 месеца от датата на подписване на договора за финансова помощ, ако инвестицията не включва строително-монтажни работи (СМР). Ако е предвидено и строителство, срокът е до 12 месеца, като фермерът е длъжен да информира ДФЗ за това.  

ДФЗ: „При неизпълнение на това задължение ползвателите дължат неустойки. На официалния сайт на ДФЗ е публикувана информация за възможностите за финансиране чрез Гаранционния фонд.“

Проблеми може да възникнат и „във връзка с решението за промяна на начина на работа на ДФЗ и прилагане на подмерките от ПРСР в ИСУН, вместо в изградената от ДФЗ информационна система ИСАК - Интегрираната система за администриране и контрол“, смятат експертите.

Според тях прехвърлянето на работата от ИСАК в ИСУН създава риск от забавяне на плащанията по подмерките от ПРСР 2014-2020 г. 

Независимо от това оценката на ДФЗ е, че двете информационни системи – ИСАК и ИСУН, 
са гаранция за качеството на данните и за тяхното съхранение.