В кра на месец май се очаква да бъде отворен приемът на проекти по мярка 6,1 Стартова помощ за млади земеделски стопани по Програмата за развитие на селските райони. При оценката на проектите най-много точки ще бъдат давани за проекти в приоритетните сектори – животновъдство, плодове и зеленчуци и биопроизводство. Кандидатите, които имат средно или висше образование със земеделска насоченост също ще получават допълнителни точки. Проектите на младите фермери, които създават заетост, ще получават допълнителни точки, но за ново работно място няма да се счита самият кандидат по мярката.

Минималният брой точки, които ще бъдат необходими за допустимост на проектите за тяхното разглеждане е 10 точки.
 
 
  1. Предложение за критерии за оценка на проекти по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“.

 

Критерии за оценка на проекти

Приоритет

Критерии

Минимално изискване

Максимален брой точки за посочения приоритет

Точки

1

Проекти, които се изпълняват от бенефициенти, които имат завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост;

 

 

10

 

1.1

 

Кандидатът има завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост

*

10

 

2

Проекти, които се изпълняват в сектор „Животновъдство”

 

 

26

 

2.1

 

Проекти с дейности насочени в сектор „Животновъдство” - проекти, при които СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване се формира от отглежданите животни и/или увеличението на икономическия размер измерен в СПО към периода на изпълнение на бизнес плана се формират от планираните за отглеждане животни.

* 

 

 

 

 

 

В случай, че СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване включва животни и планираното увеличение на СПО на стопанството е изцяло с отглеждане на животни, 1 евро СПО формиран от отглежданите към момента на кандидатстване животни се умножава по коефициент 0,001625. Към получения резултат се добавят 6 точки.


Пример: = СПО*0,001625+6

26

 

 

 

 

В случай, че СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване включва животни, а планираното увеличение на СПО на стопанството не е изцяло с отглеждане на животни, 1 евро СПО формиран от отглежданите към момента на кандидатстване животни се умножава по коефициент 0,001625. Към получения резултат се добавят 3 точки.


Пример: = СПО*0,001625+3

26

 

 

 

 

В случай, че СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване не включва животни, а планираното увеличение на СПО на стопанството е изцяло с отглеждане на животни.

6

 

3

Проекти, които се изпълняват в сектор „Плодове и зеленчуци”

 

 

26

 

3.1

 

Проекти с дейности насочени в сектор „Плодове и зеленчуци” - проекти, при които СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване и/или увеличението на икономическия размер измерен в СПО към периода на изпълнение на бизнес плана се формират от отглежданите и планирани за отглеждане култури в обхвата на сектор "Плодове и зеленчуци".

 *

 

 

 

 

 

В случай, че СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване включва култури от сектор "Плодове и зеленчуци" и планираното увеличение на СПО на стопанството е изцяло с отглеждане на култури от този сектор, 1 евро СПО формиран от отглежданите към момента на кандидатстване култури от сектор "Плодове и зеленчуци"се умножава по коефициент 0,001625. Към получения резултат се добавят 6 точки.
 

Пример: = СПО*0,001625+6

26

 

 

 

 

В случай, че СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване включва култури от сектор "Плодове и зеленчуци", а планираното увеличение на СПО на стопанството не е изцяло с отглеждане на култури от този сектор, 1 евро СПО формиран от отглежданите към момента на кандидатстване култури от сектор "Плодове и зеленчуци" се умножава по коефициент 0,001625. Към получения резултат се добавят 3 точки.
 

Пример: = СПО*0,001625+3

26

 

 

 

 

В случай, че СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване не включва култури от сектор "Плодове и зеленчуци", а планираното увеличение на СПО на стопанството е изцяло с култури от този сектор.

6

 

4

Проекти на млади фермери, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство или са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91

 

 

26

 

4.1

 

Проекти на млади фермери, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство или са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91

 

26

 

 

 

 

В случай, че СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване включва култури и/или животни отглеждани по биологичен начин или в преход към такъв и планираното увеличение на СПО на стопанството е изцяло с отглеждане на култури и/или животни по този начин, 1 евро СПО формиран от отглежданите към момента на кандидатстване култури и/или животни по този начин се умножава по коефициент 0,001625. Към получения резултат се добавят 6 точки.
 

Пример: = СПО*0,001625+6

26

 

 

 

 

В случай, че СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване включва култури и/или животни отглеждани по биологичен начин или в преход към такъв, а планираното увеличение на СПО на стопанството не е изцяло с отглеждане на култури и/или животни по този начин, 1 евро СПО формиран от отглежданите към момента на кандидатстване култури и/или животни по този начин се умножава по коефициент 0,001625. Към получения резултат се добавят 3 точки.
 

Пример: = СПО*0,001625+3

26

 

 

 

 

В случай, че СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване не включва култури и/или животни отглеждани по биологичен начин или в преход към такъв тип производство, а планираното увеличение на СПО на стопанството е изцяло с култури и/или животни отглеждани по този начин.

6

 

5

Проекти на млади фермери, които създават заетост и нови работни места

 

 

12

 

5.1

 

Проекти, които водят до създаване на нови работни места и заетост в рамките на земеделското стопанство.

*

 

 

 

 

 

Създаване на 1 работно място

10

 

 

 

 

Създаване на 2 работни места

11

 

 

 

 

Създаване на над 2 работни места

12

 

 

ОБЩО

100

 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!