Българските говедовъди не са доволни от предоставената на страната ни сума за справяне с кризата в млечния сектор, но на фона на цифрите от млечния сектор в Европа, според тях "нашият министър на земеделието си е свършил повече от добре работата". Това става ясно от становище на Националния съюз на говедовъдите в България. Какви са следващите стъпки, които трябва да се предприемат оттук – нататък, обобщи изпълнителният директор на НСГБ Михаил Михайлов:

 

"Националният съюз на говедовъдите в България се запозна с Решенията на ЕК и извънредния съвет на министрите относно стабилизирането на сектор мляко. Пакетът обхваща три основни точки, които трябва да се решават - финансова помощ, стабилизиране на пазара и добро функциониране веригата на доставки. По разпределение на средствата за подкрепа, разбира се, че не сме доволни от предоставената ни сума. Но на фона на цифрите от млечния сектор в Европа, нашият министър на земеделието си е свършил повече от добре работата.

[news] Чехия взема 11 млн.евро, но произвежда четири пъти повече мляко от нас при средна млечност 7000 кг. Полша – 29 млн. евро при двайсет пъти по-голямо от нас производство и млечност от 4500 кг, Унгария 9.5 млн. евро с почти три пъти по-високо производство от нас и ср. млечност от 7500 кг, Румъния – 11.1 млн.евро. Румъния явно е, че е от привилигированите страни получава 11 млн.евро с производство два пъти по-голямо от нашето и със средна млечност колкото в България. В Балтийските републики, където кризата бе най-тежка, нормално получават повече от нас, но те и произвеждат и повече мляко от нас. След еуфорията от протеста и решенията на ЕК идва и времето за работа, изразяваща се според нас в следното:


В най-кратки срокове:
 

  1. Справедливо, целенасочено и ефикасно разпределяне на получената помощ.

  2. Спазване обещаните срокове за изплащане на фермерите сумите по схемите, мерките и програмите, в които те участват. (Всъщност този въпрос практически е решен от ЕК и имаме разрешение за това. С други думи ще отпаднат излишните диалозите с министерствата за дати, за нотификация, проверки и др.)

  3. Провеждане национална кръгла маса по въпросите на млечния сектор с участие и на политици, за вземане политическо решения за оздравяване на сектора.

  4. Създаване нова, специална група на високо равнище, която да се фокусира върху някои специфични и ясно определени въпроси, като кредити за земеделски производители, както и за финансиране на средства и инструменти за избягване на риска, като фючърсните пазари на селскостопански продукти и др.

  5. Създаване група за анализи на пазара за мляко с цел да се фокусира повече върху вида на информацията и точност и навременно публикуване.

 


Определено трябва да се знае, ако сега не решим проблемите в млечното говедовъдство, когато и комисията и цялото говедовъдно фермерство в Европа започва работа по тези въпроси ще останем без животни, без мляко и без млечни продукти.

 

 

Пакет от мерки, които бяха представени от министъра на земеделие от ЕС:
15.09.2015

 

Решаващо ще бъде днешната неформална среща на министрите на земеделието на ЕС в Европейския конферентен център на Люксембург, където се очаква пакета от мерки да достигне до делегациите на държавите - членки по въпросите на повишаване на ликвидността на земеделските производители чрез увеличаване на авансовите плащания на помощи, както първия и втория стълб, както и пакет от мерки, Те са предложени от Европейската комисия.

По същество, то това е резултат от обмена на мнения, при извънредно заседание на Съвета по земеделие на 07 септември, когато министрите изразиха сериозна загриженост относно последните развития в редица селски райони, по-специално на млечните продукти и свинско месо.
 

В отговор на трудностите, срещани в момента от тези области, Европейската комисия предложи пакет от 500 млн. Евро от фондовете на ЕС, предназначени да помогнат на за преодоляване на трудностите пред , които са изправени земеделските производители, стабилизиране пазари и преодоляване на функционирането на веригата на доставки.

 

Тази реакция на Комисията се съсредоточава върху три точки:

(1) преодоляване на трудностите в паричните потоци на земеделските производители,

(2) стабилизиране на пазарите и

(3) улесняване на функционирането на веригата на доставките.

 

Комисията ще предложи най-важната част от цялостния пакет от мерки да се предоставя във всички държави-членки под формата на средства за подпомагане на млечния сектор. При определяне на разпределението на такава помощ, ние ще гарантира справедливо, целенасочено и ефикасно разпределение, като се вземе предвид по-специално държавите-членки и земеделските стопани най-засегнати от развитието на пазара. Намерението е да се осигури възможно най-голяма свобода на държавите-членки да се справят с техните индивидуални случаи.

 

По-подробно предложеният от Европейската комисия пакет е както следва:

 

1) С цел да се помогне на земеделските производители за краткосрочни ликвидни затруднения

 

а) Целева помощ: най-важната част от цялостен пакет ще бъде на разположение на всички държави-членки под формата на средства за подпомагане на млечния сектор. Комисията подготвя пакет от целева помощ за всички държави-членки, с особен акцент в държавите-членки най-засегнати от развитието на пазара. Комисията скоро ще финализира ключът за тези национални фондове.

 

б) Ускорение на преки плащания: Държавите-членки могат вече от октомври 16 до плащат до 50% от средствата от преките плащания, при условие че необходимите проверки са били извършени.(обикновено по-кратък срок е 1 декември, но сега действащите правила вече предоставят такава гъвкавост.) Сега Комисията предлага да се увеличи този процент до 70% - вече се подготвя съответния законопроект.

 

в) Да се ускори изплащането на някои помощи за селското развитие: държавите-членки, които вече могат да направят от 16 октомври до 75% от помощ за хектар, помощи за добитък и развитие на селските райони (агроекология, органични земеделски райони физически ограничения, хуманно отношение към животните). Комисията сега предлага да се увеличи този процент до 85%.

 

В допълнение към горните мерки:

 

г) Финансови инструменти: Комисията работи в тясно сътрудничество с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) да проучи финансовите инструменти. Например, Комисията обмисля създаването на финансови инструменти, в които системите за изплащане да са свързани с движението на цените на суровините.

 

д) инструмент за стабилизиране на доходите: държавите-членки / региони вече имат възможност да се включат инструмент за стабилизиране на доходите, в програмите за развитие на селските райони. Само няколко държави-членки са планирали да използват този инструмент. Други държави-членки може да го включват със следващите промени в програмите за развитие на селските райони.

 

2) За да се справи с нестабилността на пазара на - Стимулиране на търсенето, намаляване на предлагането

 

а) разширяване и подобряване на помощта за частно складиране: с цел да се намали натискът върху пазара, Комисията вече е удължила помощта за частно складиране и периоди за публична интервенция за масло и обезмаслено мляко на прах до следващата година. В момента Комисията подготвя подобрен статус за обезмаслено мляко на прах, като се фокусира върху увеличаване на равнището на помощта и осигуряване на съхранението на продукта за подходящ срок за процедурата, която да допринесе ефективно за намаляване на натиска от страна на предлагането.

 

б) Нова система за частно складиране на свинско месо: Комисията възнамерява да представи предложение за нова схема за частно складиране на свинско месо.

 

в) насърчаване на програми: през 2016 г., Комисията ще увеличи бюджетния промоционн от 81 милиона евро което вече е извършено. Част от този бюджет ще бъде разпределен за мандрите и свинско като осигури процент на съфинансиране (от 50 до 70-80%), включва по-широк списък от допустими продукти и постепенното увеличаване на бюджета (до 200 млн. евро през 2019 г.).

 

г) Актуализиране на промоционални възможности: Комисията ще организира в сътрудничество с държавите-членки, на поредица от информационни семинари за да се осигури най-доброто използване на новите правила и увеличаването на финансирането.

 

д) Укрепване на обсерваторията на пазара на мляко: да се подобри прозрачността на пазара, Комисията ще продължи да укрепва обсерваторията за мляко, като се фокусира повече върху вида на информацията и точност и навременно публикуване. 

Целта е да се направи обсерваторията на еталон за пазара на мляко в ЕС.

 

е) Двустранни споразумения за търговия: ЕС положи значителни усилия, за да сключат серия от споразумения за свободна търговия (с балканските страни, държавите от КАРИФОРУМ, страните от Централна Америка, Южна Корея, Мароко, Перу, Колумбия, Молдова, Грузия и Украйна), от които най-новото в Канада и Виетнам. В споразумението за търговия с Виетнам предвижда намаляване на тарифите на млечни продукти от тавана от 19% до нулата за период от 3-5 години. Водят се преговори с големите пазари като САЩ и Япония.

 

ж) Посрещане на нетарифните бариери пред износа на ЕС към пазарите извън ЕС: Комисията работи съвместно с партньори от трети страни за решаване на проблемите, свързани с санитарни, фитосанитарни и технически бариери в търговската мрежа. Например през 2014 г., бяха елиминирани заедно с Чили, Китай, Япония и Южна Корея, санитарни, фитосанитарни и техническите бариери пред търговията с млечни продукти. Съвсем наскоро, по отношение на африканска чума по свинете, Съединените щати са приели решения на ЕС относно регионализацията, което означава, че вместо да се позовава на отделните държави-членки или отделни региони, ще бъде направена препратка към зони с ограничен достъп в ЕС, които ще бъдат определени от ЕС или друга държава-членка. По-конкретно, това означава, че месото от едър рогат добитък, овце, свине и кози, в Литва и обработвано в сертифицирани ферми на Литва вече не отговаря на условията за износ в САЩ. ЕС също осъди Русия в абсолютно непропорционална забрана върху вноса на продукти от свинско месо от ЕС поради случаи на африканска чума по свинете, открита в 4 държави-членки.

 

з) Отварянето на нови пазари: Комисар Hogan е насрочел редица промоционални посещения в трети страни, където има значителни възможности за селскостопанските продукти на ЕС, с цел да се помогне на отворени нови пазари за износ. Комисар Hogan ще посети Китай и Япония по-късно тази година и Мексико и Колумбия в началото на 2016.
 

В допълнение към горните мерки:

 

к) Използване на развитие на селските райони програми: за периода 2014-2020 г. програмите за развитие на селските райони да включва и 600 милиона евро за. качествени продукти и промоционални дейности. Държавите-членки / имат потенциала да увеличат тази обща сума, при условие че това е в съответствие с основната стратегия на програмите. Освен това, държавите-членки / региони имат много други възможности в контекста на програмите за развитие на селските райони за предприемане на по-ефективни мерки за повишаване на конкурентоспособността, запазване и развитие на местните производствени системи, или в подкрепа на преструктурирането на сектора, като мляко и млечни продукти област. Налице е също така възможност да се подкрепи възстановяването на селскостопанския производствен потенциал, разрушен от природни бедствия и катастрофични събития. Тази функция е особено важна за сектора на свинското месо, тъй като ще има мерки, които могат да бъдат използвани директно в случай на епидемии като африканска чума по свинете.

 

(3) С цел да се отговори на предизвикателствата на веригата на доставки

 

а) Образуване на нова на високо равнище Група: Комисията ще създаде нова, специална група на високо равнище, която ще се фокусира върху някои специфични и ясно определени въпроси, като кредити за земеделски производители, както и за финансиране на средства и инструменти за избягване на риска, като фючърсните пазари на селскостопански продукти. В създаването на група на високо равнище, комисар Hogan ще работи в тясно сътрудничество с комисар Биенковска. (Групата на високо равнище, обикновено съставен от висши служители на националните министерства.)

 

б) оценка на пакета за мляко и насърчаване на по-широкото използване на някои мерки: Комисията ще представи през 2016 г., вместо 2018, както беше предвидено първоначално, да се помисли за разширяване и подобряване на опаковката, включително чрез разширяване на нейните разпоредби в други области. Пакетът за млечния сектор, приет за справяне с кризата в млечния сектор през 2009 г., включва поредица от мерки за укрепване на положението на производителите по веригата на предлагането на млечни продукти, като например писмени договори, колективно договаряне и за насърчаване на организациите производители.Заявлението беше обаче бавно в някои региони, като се има предвид относителното подобряване на условията на пазара, тъй като 2012 г. Комисията ще насърчава подобни разпоредби в съответствие с приложимите правила, както и за други области, например за организациите на производителите, и т.н.

 

в) Подобряване на обмена на опит, напр относно нелоялните търговски практики: Комисията ще организира поредица от срещи за обсъждане съответните опит и да споделят най-добрите практики.За пример, на нелоялните търговски практики, дискусията може да се съсредоточи върху това как се прилага на кодекса за поведение, както и от опита в държавите-членки като Испания и Обединеното кралство. Налице е също така възможност за организиране на събития за обсъждането на финансови инструменти и инструменти за хеджиране като форуърдни договори, фючърсните пазари и т.н.

 

(4) За да се укрепят връзките между селското стопанство и на обществото като цяло:

 

а) Адрес на нуждите на уязвимите групи: в сегашната криза на бежанец, има начини за справяне с нуждите на бежанците в храните, например чрез разпространение на млечни продукти.

 

б) разпределението на програмата на плодове и мляко в училищата: в рамките на настоящата програма мляко в училищата, има възможност да се увеличи използването на подкрепата на ЕС за разпределение на мляко на учениците. (За разлика от схемата за плодове и мляко в училищата, няма горна финансова граница на държава-членка). Комисията също така възнамерява да си сътрудничи със Съвета и Парламента да бъдат сключени във времето за продължаващите преговори за по-широка програма заучилищата.

 

В допълнение към по-горе мерки:

Държавната помощ: там са и инструменти, които могат да бъдат мобилизирани в националното равнище. Държавите-членки могат да предвидят национални средства в съответствие с правилата за минимална помощ (минимална) (под 15000 евро за първичното селскостопанско производство или 200000 евро за преработка и маркетинг дейности над 3 години). Дори извън програмите за развитие на селските райони, държавите-членки могат да използват държавна помощ, например помощи за инвестиции за ангажименти в областта на земеделието, околната среда или климата хуманното отношение към животните, биологичното земеделие или да участват за системите за качество и др При определени условия, държавната помощ може да е свързано с подкрепата, затваряне на капацитет и, при строги условия, оздравяване и преструктуриране на дружества, изправени пред сериозни финансови затруднения и т.н.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!