Наредбата за мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. е обнародвана в Държавен вестник. В Наредба № 7 са разписани правилата за прилагане на новата агроекологична мярка от 2015 година.
 
 
 
НАРЕДБА № 7 от 24 февруари 2015 г.
за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
 
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за прилагане на насочената към опазването на околната среда и климата мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
(2) Подпомагането се предоставя за постигане на следните цели:
1. запазване и поддържане на постоянно затревени площи с висока природна стойност и свързваните с тях видове, чрез насърчаване или възстановяване на традиционните практики за управление на полуестествените затревени площи;
2. предотвратяване на бъдещата загуба на затревени площи, причинена от превръщането им в обработваеми земеделски земи или преизпасването им;
3. опазване на биологичното разнообразие и защита, поддържане и възстановяване на благоприятния статус на местата от Натура 2000, преди да са влезли в сила задължителните ограничения, наложени от плановете им за управление и заповедите за обявяването им, издадени съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L, бр. 206 от 22 юли 1992 г.);
4. опазване на застрашените от изчезване редки породи и традиционни сортове растения;
5. предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им;
6. повишаване на почвеното плодородие.
(3) Подпомагането се предоставя под формата на годишно агроекологично плащане при спазване на изискванията на:
1. Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (Регламент (ЕС) № 1305/2013) (ОВ L, бр. 347 от 20 декември 2013 г.);
2. Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правилата за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (Регламент (ЕС) № 1307/2013) (ОВ L, бр. 347 от 20 декември 2013 г.);
3. Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и Съвета относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (Регламент (ЕС) № 1306/2013) (ОВ L, бр. 347 от 20 декември 2013 г.).
(4) Подпомагането се предоставя в съответствие с принципите на добро финансово управление, публичност и прозрачност.
[news]
 
Глава втора
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩТА
Раздел I
Допустими бенефициенти
Чл. 2. За подпомагане могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които са земеделски стопани по смисъла на § 1, т. 23 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) и са регистрирани в Системата за идентификация на земеделските парцели и/или в Системата за идентификация и регистрация на животните от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) в зависимост от направлението, по което кандидатстват.
Раздел ІІ
Подпомагани агроекологични дейности
Чл. 3. Подпомагането се предоставя за извършването на агроекологични дейности в следните направления:
1. възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи с висока природна стойност (ВПС);
2. поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение;
3. поддържане на местообитанията на Царски орел и Египетски лешояд в обработваеми земи с орнитологично значение;
4. контрол на почвената ерозия;
5. традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм);
6. опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство;
7. опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство.
Чл. 4. (1) За направленията по чл. 3, т. 1, 2 и 3 се предоставя подпомагане във физически блокове, попадащи в специализирания слой на земи с висока природна стойност.
(2) Прилагането на направленията по чл. 3, т. 4, 6 и 7 се подпомага на територията на цялата страна.
(3) Прилагането на направлението по чл. 3, т. 5 се подпомага на територията на националните паркове „Рила“, „Пирин“ и „Централен Балкан“ в Република България.
Чл. 5. (1) За прилагането на агроекологични дейности по направлението по чл. 3, т. 1 допустими за подпомагане са земеделски парцели, попадащи във физически блокове, които имат географско пресичане със специализиран слой с ВПС, с повече от 100 кв. м.
(2) За прилагането на агроекологичните дейности по направлението по чл. 3, т. 1 се извършва плащане за земеделски парцели, които попадат във физически блокове с начин на трайно ползване „Пасища, мери и ливади“, в това число „Естествени пасища и ливади“, „Горски ливади и пасища“ и „Смесено земеползване“, които имат географско пресичане със специализиран слой с ВПС, с повече от 100 кв. м.
(3) За прилагането на агроекологичните дейности по направлението по чл. 3, т. 2 са допустими за подпомагане земеделски парцели, които с цялата си площ попадат във:
1. специализиран слой на местообитанията на зимуващите видове гъски, съгласно приложение № 1;
2. специализиран слой на местообитанията на червеногушите гъски, съгласно приложение № 2;
3. списък на общините в България, на територията на които, в обработваемите земи със зърнено-житни култури, гнезди Ливаден блатар, съгласно приложение № 3.
(4) За прилагането на агроекологичните дейностите по направлението по чл. 3, т. 3 са допустими за подпомагане земеделски парцели, които попадат с цялата си площ в специализиран слой на местообитанията на Царски орел и Египетски лешояд, съгласно приложение № 4.
(5) Специализираният слой по ал. 4 включва всички площи, които попадат едновременно в зоните на местообитанията на Царски орел и Египетски лешояд и във физически блокове, които през 2014 г. са с начин на трайно ползване „обработваема земя“ в Системата за идентификация на земеделските парцели.
Чл. 6. (1) Министерството на земеделието и храните предоставя на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА), в срок до 28 февруари всяка година географски цифрови данни за националните паркове и резервати по категории съгласно Закона за защитените територии (ЗЗТ).
(2) Когато земеделски парцел или част от него, който попада на територията на резерват или национален парк, определен по реда на ЗЗТ и фигурира в географските цифрови данни по ал. 1, целият парцел не се одобрява за подпомагане по мярка 10 „Агроекология и климат“.
Чл. 7. (1) Земеделските стопани не могат да кандидатстват за подпомагане по реда на тази наредба:
1. с едни и същи земеделски парцели и/или животни и по мярка 11 „Биологично земеделие“ с изключение на парцелите по направление „Контрол на почвената ерозия“ и/или животните по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“, или
2. с едни и същи земеделски парцели и/или животни едновременно по мярка 10 „Агроекология и климат“ и по мярка 214 „Агроеколгични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ПРСР 2007 – 2013 г.), с изключение на земеделски парцели, заявени по направление „Контрол на почвената ерозия“ от мярка 10 „Агроекология и климат“ на ПРСР 2014 – 2020 г. и по направление „Биологично растениевъдство“ от мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007 – 2013 г.
(2) Земеделските стопани не могат да заявяват парцели по направление по чл. 3, т. 1 в защитени зони по Натура 2000 с влезли в сила заповеди за обявяването им.
Чл. 8. (1) Агроекологичните дейности по направленията по чл. 3 се прилагат за период от пет последователни години.
(2) Срокът по ал. 1 започва да тече от началото на годината на подаване и на одобрение на „Заявлението за подпомагане“, което през първата година на кандидатстване е и „Заявление за плащане“. През всяка следваща година до изтичане на срока по ал. 1 кандидатите за подпомагане подават „Заявление за плащане“.
(3) След изтичане на срока по ал. 1 кандидатите могат да удължават прилагането на агроекологичните си дейности ежегодно до изтичане на програмния период, като спазват изискванията по тази наредба.
Чл. 9. (1) Кодовете на агроекологичните дейности са посочени в приложение № 5.
(2) Земеделските стопани отбелязват кода на съответната дейност срещу всеки парцел или животно в заявленията по чл. 8, ал. 2.
(3) Не се допуска комбинирането на два или повече агроекологични кода, свързани с плащане на площ, върху един и същ земеделски парцел.
(4) Не се допуска промяна на агроекологичните кодове, с изключение на направленията по чл. 3, т. 1, 5 и 7.
(5) Промените в агроекологичните дейности се отбелязват в заявленията по чл. 8, ал. 2 чрез съответния код от приложение № 5.
 
Глава трета
ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
Чл. 10. Финансовата помощ за прилагане на агроекологичните дейности по направленията по чл. 3 се предоставя под формата на ежегодни агроекологични плащания, като 75 на сто от средствата се осигуряват от Европейския съюз, а 25 на сто от бюджета на Република България.
Чл. 11. Агроекологичните плащания се предоставят в рамките на предвидените финансови средства по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
Чл. 12. Земеделските стопани могат да бъдат подпомагани едновременно за прилагането на повече от една агроекологична дейност за периода на прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ при спазване на изискванията, предвидени в чл. 8 и чл. 9, ал. 3.
Чл. 13. Максималният размер на годишното агроекологично плащане, съгласно приложение II на Регламент (ЕС) № 1305/2013, е:
1. за едногодишни култури – 600 евро/ха;
2. за специализирани многогодишни култури/трайни насаждения – 900 евро/ха;
3. за друг начин на земеползване – 450 евро/ха;
4. за застрашени от изчезване местни породи – 200 евро/ЖЕ.
Чл. 14. Размерът на годишното агроекологично плащане за прилагане на агроекологичните дейности е:
1. по направление „Възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи с ВПС“:
а) за поддържане на затревените площи с ВПС чрез паша – 126,80 евро/ха;
б) за поддържане на затревени площи с ВПС чрез косене – 113,51 евро/ха;
2. по направление „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и Ливадния блатар в обработваеми земи с орнитологично значение“:
а) за засяване и отглеждане на есенни зърнено-житни култури в местообитания на зимуващи видове гъски на минимум 50 % от заявените по дейността площи – 81,59 евро/ха;
б) засяване и отглеждане на есенни зърнено-житни култури в местообитанията на червеногушата гъска на 50 % от заявената по дейността площ и с минимум 30 % царевица, попадащи в местообитанията на червеногушата гъска – 103,68 евро/ха;
в) прибиране на реколтата след 31 юли в обработваеми земи със зърнено-житни култури в площи с гнезда на Ливадния блатар – 109,93 евро/ха;
3. по направление „Поддържане на местообитанията на Царски орел и Египетски лешояд в обработваеми земи с орнитологично значение“ за превръщане на обработваемите земи, които са местообитания на Царски орел или Египетски лешояд в постоянно затревени площи – 278 евро/ха;
4. по направление „Контрол на почвената ерозия“:
а) за превръщане на обработваеми земеделски земи в постоянно затревени площи – 315 евро/ха;
б) за противоерозионни мероприятия в лозя и трайни насаждения:
– затревяване на междуредията на лозята и трайните насаждения – 156 евро/ха;
– изграждане и поддържане на оттокоотвеждащи бразди и напречно на склона – 142 евро/ха;
в) противоерозионни мероприятия в обработваеми земи:
– за създаване и поддържане на буферни ивици – 40 евро/ха;
– за поясно редуване на културите – 38,2 евро/ха;
5. по направление „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“ – 179 евро/ха, а при използване на най-малко две кучета – 182 евро/ха;
6. по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“:
а) за едър рогат добитък и биволи – 200 евро/ЖЕ;
б) овце и кози – 145 евро/ЖЕ;
в) за свине – 122 евро/ЖЕ;
г) за коне – 143 евро/ЖЕ;
7. по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство“:
а) за полски култури – 223,95 евро/ха;
б) за трайни насаждения – 787,39 евро/ха;
в) за зеленчуци – 429,48 евро/ха;
г) за ароматни и медицински култури – 536,86 евро/ха.
Чл. 15. (1) Подпомагат се одобрени земеделски парцели и животни, за които земеделските стопани са поели задължение да прилагат агроекологични дейности по съответното направление.
(2) Годишните агроекологични плащания за прилагането на агроекологичните дейности по направлението по чл. 3, т. 6 се основават на брой животински единици, като се подпомагат заявени животни, които са собственост на земеделския стопанин.
(3) Годишните агроекологични плащания за прилагането на агроекологичните дейности по направлението по чл. 3, т. 5 се предоставят при спазване на изискването за приравняването на 1 ЖЕ към 1 хектар.
Чл. 16. Когато при проверка на място или административните проверки се установи, че за съответните земеделски парцели или животни не са спазени базовите изисквания, съгласно приложение № 6, минималните изисквания за торене и използване на продукти за растителна защита съгласно приложение № 7 и изискванията по управление, годишните агроекологични плащания се отказват или намаляват съгласно методика, утвърдена от министъра на земеделието и храните.
Чл. 17. (1) Финансова помощ за прилагането на агроекологичните дейности по съответното направление не се предоставя или се намалява, когато:
1. земеделските стопани стопанисват земеделски парцели с размери, по-малки от определените в чл. 24, ал. 1, 2 или 3;
2. при административни проверки или проверки на място са установени по-малко от минималния изискван брой животни или животински единици;
3. земеделските стопани и/или упълномещени техни представители възпрепятстват извършването на проверка на място;
4. за една и съща площ са подадени две или повече заявления за подпомагане и застъпването на площите не е отстранено;
5. земеделските стопани в заявлението за подпомагане/плащане за прилагането на агроекологични дейности по направлението по чл. 3, т. 1 са заявили, че ще поддържат част от затревените площи чрез паша и друга част чрез косене и в заявлението за подпомагане/плащане не са декларирани животни – за площите с паша не се отпуска финанова помощ;
6. земеделските стопани отбележат грешен агроекологичен код срещу извършваните дейности в заявленията по чл. 8, ал. 2;
7. земеделските стопани за прилагането на агроекологични дейности по направлението по чл. 3, т. 4, които кандидатстват за подпомагане по чл. 36, ал. 1, т. 1, не заявят през втората и/или последващите години код на култура за постоянно затревени площи за одобрените парцели;
8. при проверка на място се установи, че за даден земеделски парцел по направлението по чл. 3, т. 7 реално отглежданият сорт не съответства на заявения.
(2) Не се отпуска финансова помощ за годината на подаване на заявлениата по чл. 8, ал. 2 за прилагането на агроекологични дейности по съответното направление, когато:
1. не е представен в предвидените срокове някой от документите по чл. 45 и 46;
2. декларираният брой животни от даден вид със съответния агроекологичен код е по-голям от разрешените в разрешителното за паша за същия вид;
3. земеделските стопани декларират по-малък брой животни или животински единици от минималния изискван брой по чл. 38, т. 1;
4. земеделските стопани декларират по-малък брой животни от даден вид спрямо одобрените и не са предоставили в ДФЗ – РА, документи съгласно чл. 43, ал. 1;
5. земеделските стопани в заявлението за подпомагане/плащане за прилагането на агроекологични дейности по направлението по чл. 3, т. 1 са заявили, че ще поддържат всички затревени площи чрез паша и в заявлението за подпомагане/плащане не са декларирани животни;
6. Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, поиска допълнителна информация съгласно чл. 47 и такава не бъде предоставена в указания срок;
7. земеделските стопани за прилагането на агроекологични дейности по направление по чл. 3, т. 7 са заявили за подпомагане площи над 50 ха.
Чл. 18. (1) Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, прекратява агроекологичния ангажимент по съответното направление и земеделските стопани възстановяват 100 % от получената финансова помощ, когато не са изпълнили изискванията по чл. 19.
(2) Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, прекратява агроекологичния ангажимент и земеделските стопани възстановяват получената финансова помощ съгласно условията на ал. 4, когато стопанството им е прехвърлено на друго лице, регистрирано в ИСАК, което е декларирало, че ще продължи изпълнението на агроекологичния ангажимент, но се установи, че ангажиментът не се изпълнява.
(3) Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, прекратява агроекологичния ангажимент и земеделските стопани възстановяват получената финансова помощ по съответното направление, съгласно условията на ал. 4, когато:
1. преустановят прилагането на поетите агроекологични задължения по съответното направление преди изтичане на срока по чл. 8, ал. 1;
2. декларират за втора поредна година по-малък брой животни от даден вид спрямо одобрените за подпомагане по направлението по чл. 3, т. 6;
3. не са спазили изискванията на чл. 20, ал. 2 и 4;
4. не изпълняват поетите агроекологични задължения;
5. не изпълняват изискванията по чл. 32, ал. 1, т. 2, чл. 35, ал. 1, т. 4 и чл. 36, ал. 4 и не са възстановили разораните затревени площи.
(4) Земеделските стопани възстановяват получената до момента финансова помощ по съответното направление заедно със законните лихви в зависимост от годината на първоначално одобрение по мярката до годината, в която е прекратен агроекологичният ангажимент, както следва:
а) до края на третата година – 100 %;
б) до края на четвъртата година – 40 %;
в) до края на петата година – 20 %;
г) след петата година – 10 %.
(5) В случаите на форсмажорни или изключителни обстоятелства агроекологичният ангажимент по съответното направление се прекратява и не се изисква частично или пълно възстановяване на получената от земеделските стопани финансова помощ.
(6) Случаите на форсмажорни или изключителни обстоятелства заедно със съответните доказателства (документи, издадени от компетентен административен орган) се съобщават в писмена форма на ДФЗ – РА, от земеделския стопанин или от друго упълномощено от него лице или от неговите правоприемници в рамките на 15 работни дни от датата, на която земеделският стопанин или упълномощеното от него лице, или неговите правоприемници, са в състояние да направят това.
 
Глава четвърта
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
Чл. 19. (1) Земеделските стопани или изрично упълномощено от тях лице трябва да:
1. преминат агроекологично обучение с минимална продължителност 18 часа или демонстрационна дейност по мярка 1 „Трансфер на знания и действия по осведомяване“ от ПРСР 2014 – 2020 г. с минимална продължителност 3 дни, до 31 декември на втората година от датата на първото одобрение на заявлението за подпомагане по съответното направление, или
2. докажат наличие на опит в извършването на направленията, които са избрали да прилагат.
(2) Ако земеделският стопани упълномощи друго лице да прилага агроекологичните дейности, упълномощаването трябва да бъде осъществено до края на втората година от първото одобрение по съответното направление.
(3) Изпълнението на изискването на ал. 1 се установява с документ за преминато обучение, издаден от обучаваща институция съгласно Закона за висшето образование или Закона за професионалното образование и обучение или документ за демонстрационна дейност, издаден от обучаваща организация, одобрена по мярка 1 „Трансфер на знания и действия по осведомяване“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
(4) За опит по ал. 1, т. 2 се признават:
1. документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007 – 2013 г.;
2. диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или научна степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна медицина.
(5) Изискванията на ал. 1 се считат за изпълнени при поемане на нов ангажимент по съответното направление, в случай че земеделските стопани или същото упълномощено от тях лице вече са доказали, че са преминали агроекологично обучение или демонстрационните дейности, или са доказали опит по предходен ангажимент.
(6) Изискванията на ал. 1 се считат за изпълнени при поемане на нов ангажимент по съответното направление след прекратен предходен ангажимент, в случай че земеделските стопани или същото упълномощено от тях лице вече са доказали, че са преминали агроекологично обучение или демонстрационните дейности, или са доказали опит по предходен ангажимент.
Чл. 20. (1) Агроекологичните дейности по направленията по чл. 3, т. 1, 3 и 4 се прилагат върху едни и същи площи за едни и същи блокове на земеделското стопанство в петгодишен период от поемане на агроекологичния ангажимент.
(2) Одобрената площ за прилагане на агроекологичните дейности по направленията по чл. 3, т. 1, 3 и 4 може да бъде намалена с не повече от 10 на сто, като всяка година поне 90 на сто от площта по съответното направление се припокрива географски с площта, за която има поет агроекологичен ангажимент по реда на глава пета или в случаите по ал. 6.
(3) Агроекологичните дейности по направленията по чл. 3, т. 2, 5 и 7 могат да не се прилагат върху едни и същи площи за едни и същи блокове на земеделското стопанство в петгодишен период от поемане на агроекологичния ангажимент.
(4) Одобрената площ за прилагане на агроекологичните дейности по направленията по чл. 3, т. 2 и 7 може да бъде намалена с не повече от 10 на сто спрямо площта, за която има поет агроекологичен ангажимент по реда на глава пета или в случаите по ал. 6.
(5) При намаляване на одобрената площ за прилагане на агроекологичните дейности по направления по ал. 3 и 4 земеделските стопани не поемат нов агроекологичен ангажимент за нов петгодишен период и финансовата помощ за текущата година се изчислява на база на намалената площ.
(6) При увеличаване на общата одобрена площ по съответното направление, с изключение на направление по чл. 3, т. 5, с до 20 на сто, но с не повече от 10 хектара земеделските стопани не поемат нов агроекологичен ангажимент, а го разширяват с новите площи за оставащия период, ако новите площи отговарят на изискванията на тази наредба и са изпълнени условията на ал. 1, 2 и 4.
(7) При увеличаване на общата одобрена площ по съответното направление, с изключение на чл. 3, т. 5, с над 20 на сто от първоначалния размер или с повече от 10 хектара земеделските стопани поемат нов агроекологичен ангажимент за нов петгодишен период за всички подпомагани площи, като площите подлежат на одобряване по реда на глава пета, ако са изпълнени условията на ал. 1, 2 и 4.
(8) Когато земеделските стопани са поели нов агроекологичен ангажимент по ал. 7, новият петгодишен период започва да тече от началото на годината на одобряване на новите площи.
Чл. 21. Земеделските стопани, подпомагани по направлението по чл. 3, т. 6, не могат да намаляват броя на животните под броя на одобрените животни от съответния вид с последното подадено заявление за подпомагане, освен в случаите на загуба на животни по чл. 43, ал. 1.
Чл. 22. (1) Земеделските стопани могат да увеличават броя на животните по направлението по чл. 3, т. 6, без да поемат нов петгодишен агроекологичен ангажимент.
(2) Земеделските стопани, подпомагани по направлението по чл. 3, т. 5, могат да увеличават заявената площ и броя на заявените животни, които изкарват на паша, без да поемат нов петгодишен агроекологичен ангажимент.
Чл. 23. (1) Земеделските стопани трябва да поддържат замеделските парцели на територията на цялото стопанство, като спазват:
1. условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и законноустановените изисквания за управление, одобрени съгласно чл. 42 ЗПЗП;
2. минималните изисквания за торене и използване на продукти за растителна защита, съгласно приложение № 7.
(2) Земеделските стопани са задължени да спазват базовите изисквания по съответното направление, посочени в приложение № 6.
(3) Земеделските стопани се подпомагат с годишни агроекологични плащания само за прилагането на агроекологични дейности, които отговарят на изискванията на глава шеста и надхвърлят изискванията по ал. 2.
(4) В случай че подпомаганите земеделски стопани не приемат измененията на изискванията по ал. 1 и 2, уведомяват ДФЗ – РА, за несъгласието си да изпълняват новите условия в срок от 20 работни дни от датата на публикуването им на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните, съответно от датата на обнародването им в „Държавен вестник“, без да възстановяват получените до момента годишни агроекологични плащания, като са недопустими за подпомагане в годината на подаване на заявленията по чл. 8, ал. 2.
(5) Когато земеделските стопани не уведомят ДФЗ – РА, в срока по ал. 4 за несъгласието си да изпълняват новите условия, те продължават да изпълняват поетите агроекологични ангажименти съгласно новите условия.
(6) Подпомаганите земеделски стопани могат да оттеглят земеделски парцели и/или животни или цялото заявление по мярка 10 „Агроекология и климат“ по всяко време на петгодишния си агроекологичен ангажимент по дадено направление, съгласно изискванията на чл. 14 от Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (ДВ бр. 22 от 2009 г.).
 
Глава пета
УСЛОВИЯ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПАРЦЕЛИ И ЖИВОТНИ
Чл. 24. (1) Минималният размер на заявената за подпомагане площ за съответното направление е 0,5 ха при минимален размер на земеделския парцел – 0,1 ха.
(2) Изключение относно размера на ползваната площ по ал. 1 е допустимо за агроекологичните дейности по направленията по чл. 3, т. 2 и 3, за която минималният размер на заявената за подпомагане площ е 0,3 ха.
(3) Изключение относно размера на ползваната площ по ал. 1 е допустимо за агроекологичната дейност по направлението по чл. 3, т. 7, за която минималният размер на заявената за подпомагане площ е 0,1 ха.
(4) Максималният размер на заявената площ по направлението по чл. 3, т. 7 е 50 ха на земеделски стопанин.
Чл. 25. (1) За подпомагане по направлението по чл. 3, т. 6 се одобряват животни, които са получили зоотехнически сертификат или сертификат за произход, а за еднокопитните – идентификационен документ (паспорт), издадени от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) или развъдна организация, която до 28 февруари на текущата година е получила разрешение за извършване на развъдна дейност по реда на Закона за животновъдството.
(2) За подпомагане по направлението по чл. 3, т. 7 се одобряват парцели със заявени сортове, посочени в приложение № 8.
(3) За подпомагане по направлението по ал. 2 земеделският стопанин трябва да представи копие от фактура, че посевният и/или посадъчният материал за заявения местен сорт, застрашен от генетична ерозия, е закупен от лице, имащо право да сортоподдържа съответния сорт.
(4) Копието от фактурата по ал. 3 не се представя:
1. ако земеделските стопани са лица, които извършват сортоподдържане на местен сорт, застрашен от генетична ерозия, определен от Изпълнителната агенция по селекция, апробация и семеконтрол (ИАСАС), или
2. за вече съществуващи трайни насаждения и многогодишни култури, като земеделските стопани трябва да представят документ, издаден от ИАСАС, с който се потвърждава, че заявеният сорт е застрашен от генетична ерозия и е съществуващ.
Чл. 26. Не се одобряват за участие в мярка 10 „Агроекология и климат“:
1. парцели, изцяло или частично попадащи на територията на резерватите, определени по реда на ЗЗТ, които фигурират в географските цифрови данни по чл. 6, ал. 1;
2. парцели, изцяло или частично попадащи на територията на националните паркове, определени по реда на ЗЗТ, които фигурират в географските цифрови данни по чл. 6, ал. 1, с изключение на парцели, заявени по чл. 3, т. 5;
3. парцели и животни, за които в заявленията по чл. 8, ал. 2 е отбелязан грешен агроекологичен код;
4. животни или животински единици, които са по-малко на брой от определените в чл. 38, т. 1;
5. парцели, за които в заявление по чл. 8, ал. 2 е отбелязан повече от един агроекологичен код за дейност, свързана с плащания на площ;
6. парцели, заявени с дейности по чл 3, т. 2 и 3, които не попадат с цялата си площ в съответните специализирани слоеве за зимуващите видове гъски, червеногушата гъска, Царски орел, Египетски лешояд, както и в землищата на общините, в които се подпомага Ливадният блатар;
7. заявления за подпомагане, в които е заявено участие по направлението по чл. 3, т. 1, с поддържане на затревените площи само чрез паша и в заявлението за подпомагане не са декларирани животни;
8. парцелите, заявени по направлението по чл. 3, т. 1 за поддържане чрез паша, ако земеделският стопанин не е декларирал в заявлението за подпомагане животни;
9. парцели, заявени по направлението по чл. 3, т. 1, които не отговарят на изискванията на чл. 5, ал. 1;
10. парцели, заявени по направлението по чл. 3, т. 4 за първа година, с дейност, свързана с превръщане на обработваеми земи в постоянно затревени площи, които в заявлението за подпомагане/плащане не са заявени с код култура „обработваема земя“.


Пълния текст на НАРЕДБАТА, както и всички приложения към нея можете да изтеглите от ТУК:


НАРЕДБА № 7 за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР

 
© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!