Експерти на Изпълнителна агенция "Главна дирекция по труда" (ИА ГИТ) се включиха в работна програмата „Все още на полето“ в Таранто, Италия, която се проведе в периода 23-27 юли 2018 г. Програмата е част от проект RAISE UP – действия на терен, иновативни подходи и ангажираност на ключовите партньори за противодействие на склоняване към недеклариран труд”.
 
 
Проектът, чийто партньор е Инспекцията по труда, се финансира по Програма на Европейския съюз за заетост и социални иновации „EASI – Progress Axis“ 2014-2020.
 
В рамките на програмата „Все още на полето“, организирана от координатора по проекта FLAI-CGIL, експертите на ИА ГИТ информираха наши сънародници – работещи в сферата на земеделието в Италия, за техните права.
 
Бяха посетени лозови масиви в градовете Castellaneta, Ginosa и Massafra. Работещите в тях българи се интересуваха основно за условията за пренос на социалноосигурителни права, ако решат да се завърнат в България. Бяха им предоставени и контакти на ИА „Главна инспекция по труда“ и на институциите на територията на Италия, към които могат да се обърнат при нужда от помощ. 
 
В програмата участваха още генералният консул на Румъния за Бари, Италия - г-жа Lucreţia TĂNASE, представители на клона на FLAI-CGIL за регион Пулия, Италия, както и партньорите по проекта от България, Румъния, Италия и Македония. Те проведоха среща с префекта на гр. Таранто - г-н Donato Cafagna, пред когото беше представен проектът, неговите цели и екипът, зает с изпълнението му.
 
За постигане целите на проекта, а именно разработване на отговорни политики и мерки в принос за справянето с недекларираната работа, предстои провеждане на национален семинар, организиран от ИА ГИТ. На семинара ще бъдат представени ключовите партньори по проекта на всички заинтересовани страни, както и резултатите от проведено проучване за „обществените нагласи във връзка с приемане и/или неприемане на форми на недеклариран труд“, с дефиниране на изводи и анализ на резултатите.