Без дебати, в края на пленарното заседание на Народното събрание днес бяха приети на първо четене промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, съобщи БТА.
 
Първата група промени са свързани с процедурата за създаване на масиви за ползване на земеделски земи. С решение на общинския съвет полските пътища, попадащи в масивите, ще могат да бъдат предоставяни на съответните ползватели, като те ще следва да осигурят достъп до имотите, заявени за ползване в реални граници.
 
Сумите, които ще заплащат ползвателите за разпределените им за ползване имоти, за които няма сключени договори за наем и аренда и не са подадени декларации (т. нар. бели петна), ще се превеждат по транзитна бюджетна сметка в областната дирекция "Земеделие", която да ги изплаща на съответните собственици. Предвидено е да отпадне тригодишният давностен срок за изплащане на тези суми.
 
Втората група промени засягат процедурата по уедряването на земеделските земи. Отпада необходимостта от вписване на споразуменията за създаване на уедрени поземлени имоти, като на вписване ще подлежат само окончателните документи, с които се придобива собствеността върху новите имоти.
 
След издаване на новите документи за собственост всички договори за наем и аренда ще бъдат прекратявани.
 
В плана за уедряване няма да могат да се включват имоти, предмет на висящ съдебен спор за правото на собственост, обременени с вещни тежести или такива, предмет на процедура по отчуждаване. Имоти с наложени ограничения на ползването ще се включват в плана за уедряване със съгласието на собствениците.
 
Последната група промени засяга процедурата за отдаване под наем и аренда на пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни. Общинският съвет ще определя с решение пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване, които ще се разпределят между правоимащите лица. При недостиг на площи в съответното землище, комисията ще извършва допълнително разпределение в съседно землище на общината. При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, ще могат да се предоставят земи от държавния поземлен фонд.
 
Договорите за наем или аренда ще се сключват минимум за 5 стопански години, след заплащане на наемната или арендната цена и на разходите по изготвяне на тяхната оценка от независим оценител.
 
Останалите след разпределението свободни пасища, мери и ливади от общинския и държавния поземлен фонд, ще се отдават под наем или аренда чрез търг на два етапа, като на първия ще се допускат единствено собственици на пасищни селскостопански животни.  

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!