Предстоят пет приема на проектни предложения по 4 подмерки от Програмата за развитие на селските райони, става ясно от публикуваната Индикативна годишна работна програма за 2023 г. За съжаление, никоя от тях не е насочена директно за подпомагане на земеделски дейности. 

Фермерите чакат отварянето на подмярка 6.3, но какво всъщност предстои?

Още преди месец десетки организации от сектори „Плодове и зеленчуци“, „Птицевъдство“ и „Свиневъдство“, се обявиха против хаотичното и необосновано според тях разпределяне на последните средства от ПРСР за изминалия вече програмен период.

Въпреки тяхното предложение с остатъчните средства да бъдат увеличени бюджета на последните приеми по подмерки 4.1 за инвестиции и 4.2 за преработка, Министерството на земеделието се придържа към плана си. За да не позволи загуба или връщане на средства, те са насочени основно към държавни структури и учебни заведения.

Подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“

Приемът е планиран за периода май-юли. От общия бюджет, който възлиза на 50 млн. евро, могат да се възползват единствено дружества с държавно участие за дейности по превенция на земеделските земи от вредното въздействие на водите – „Напоителни системи“ ЕАД.

Подкрепата ще бъде насочена към инвестиции в напоителни системи, използвани само за селскостопански цели извън земеделските стопанства. Максималният размер на допустимите разходи за проект е 50 000 евро, а минималният – 15 000 евро.

Два целеви приема по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“

За общо 9 млн. евро могат да кандидатстват само университети в областта на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост – два в Пловдив и един в Стара Загора. 

Приемът е планиран за юни-септември, а съфинансирането е до 80%. За един проект могат да се получат минимум 15 000 евро и максимум 3 млн. евро. Ще се подпомага закупуването на лабораторно оборудване за лабораторни проби и анализи.

Още 6 млн. евро се отпускат за прием, чийто единствен допустим кандидат е Изпълнителна агенция борба с градушките (ИАБГ). С тези пари ще се закупуват дронове като нов способ за борба с градушките. Включват се и общи разходи, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги.

Приемът е планиран за юни-септември, като за един проект се дават минимум 15 000 евро и максимум 6 млн. евро.

Подмярка 1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“

Приемът се очаква в периода май-юли с общ бюджет от 6 млн. евро. Максималният процент на съфинансиране е 100 %. Безвъзмездната помощ се дава под формата на стандартни разходи за демонстрационни дейности и разходи за инвестиции.

Допустими кандидати са организации, които предоставят трансфер на знания чрез демонстрационни дейности. Те трябва да провеждат научно-изследователска или образователна дейност в областта на селското или горското стопанство или на хранителните технологии. Организациите трябва да разполагат със собствени опитни полета и лаборатории.

Допустими демонстрационни дейности са организиране и провеждане на обучения. Подпомагането включва и разходи за инвестиции, включително за закупуване или вземане на лизинг на нови машини и оборудване до пазарната цена на актива. 

Максималният размер на допустимите разходи е до 350 000 евро за инвестиции, като част от проектно предложение за демонстрации.

Подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Заявления ще се приемат в периода май-юли. Предвиден е общ бюджет от 20 млн. евро. Минималният размер на допустимите разходи е 10 хил. евро, а максималният – до 400 хил. евро. Максималният процент на съфинансиране е 50%.

Това е единствената подмярка в индикативната програма за тази година, по която могат да кандидатстват земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Сред допустимите инвестиции са развитие на услуги във всички сектори, производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление и развитие на занаяти и други неземеделски дейности.

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Много повече от политика!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg