Получаването на субсидиите и помощите от европейските фондове се облагат с данък след декларирането им в годишните данъчни декларации, стана ясно на семинар в Добрич, организиран от НАП и Службата за съвети в земеделието. „Земеделските стопани не са освободени от задължението да декларират помощите и субсидиите, както и облагането им”, подчерта Антоанета Иванова, началник отдел „Услуги за клиента” в НАП – град Добрич. 
 
 
Експертът започна с разграничаването на понятията „регистриран” и „нерегистриран” земеделски производител. Първите имат право на 60% нормативно признати разходи от годишната данъчна основа, докато нерегистрираните – само на 40%. Стана ясно, че през следващите години за улеснение 10% от субсидиите автоматично ще бъдат удържани от сметките на земеделските стопани. 
 
Ако земеделските стопани са регистрирани като еднолични търговци, то те могат да се облагат съгласно закона за корпоративното подоходно облагане с данъчна ставка от 15%. Ако изберат този начин, фермерите се задължават да изплащат данъците си като еднолични търговци в продължение на 5 години. 
 
Производителите, които са юридически лица, се облагат по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) с данъчна ставка от 10%. Това обаче става чрез изплащане на авансови вноски за корпоративен данък, уточни още Антоанета Иванова. Важно уточнение е, че законът предвижда данъчно облекчение. То е в размер до 60% на юридически лица, регистрирани като земеделски стопани и се отнася за печалбата от производство на непреработена растителна и животинска продукция. Това данъчно облекчение не важи за инвестиции в напояване. 
 
Снимка: автора
 
В същото време законът поставя изискване за инвестиране на преотстъпения данък. Това най-често може да стане при закупуване на нова земеделска техника или нови сгради, необходими за производствената дейност. Друго законово изискване е след преотстъпване на данъка дейността на фирмата да продължи поне 3 години.
 
Освен това преотстъпеният данък не трябва да надвишава 50% от настоящата стойност на активите на даденото юридическо лице. 
Сроковете за подаване на годишната данъчна декларация е 30 април за физически лица и 31 март за юридическите лица. Такива са и сроковете за внасяне на данъците.