Въпреки общата прилика на сдружението за напояване и кооперацията, те имат съществени различия, които не позволяват дейността им да се дублира. Министерството на земеделието и храните (МЗХ) обяснява в детайли техните различия в отговор на въпрос на Иван Добрев, председател на Управителния съвет (УС) на Областния съюз на земеделските кооперации в Силистра.

 

Въпреки че и двете са доброволни организации, основните различия между сдружение за напояване и кооперация са няколко.

 

Вид

Съгласно Закона за кооперациите (ЗК), кооперациите осъществяват търговска дейност за задоволяване на техни икономически, социални и културни интереси, разпределят дивиденти на членовете си и определят техния размер.

 За разлика от тях сдруженията за напояване, чрез взаимопомощ и сътрудничество в обществен интерес извършват дейности, свързани с напояване и отводняване на земеделски земи на определена територия и не разпределят дивиденти на членовете си.

 

Структурни различия

Налични са и структурни различия. Например за учредяването на кооперация са необходими най-малко 7 дееспособни физически лица.

 

При сдруженията за напояване учредителите могат да бъдат освен физически, така и юридически лица, които са изпълнили определени критерии (собственици и ползватели на земеделски земи, които се обслужват от една напоителна или една напоително-отводнителна система, или от технологично обособени части от тях и които имат интерес от дейността на сдружението), а като брой – най-малко 30 на сто от собствениците и ползвателите на земеделски земи, притежаващи и ползващи повече от 50 на сто от земеделските земи на територията на сдружението.

 

Освен това, на територията, обслужвана от една напоителна и една отводнителна система или от технологично обособени части от тях, се допуска да функционира само едно сдружение.

 

 

 

 

Учредяване

Има разлика и в процедурата по учредяване на сдружението и кооперацията. Съгласно ЗК, кооперацията се вписва в търговския регистър, докато в Законът за сдружения за напояване (ЗСН) е предвидено вписването на сдруженията за напояване да се извършва в регистър към съответния окръжен съд.

 

 

Освен това процедурата по учредяване на сдружение за напояване е значително по-тежка, включваща участието на надзорен орган, който следи за изпълнението на изискванията по отношение на сдружението за предмет на дейност, територия, участници и други.

 

Субсидиране

В Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020) е предвидено подпомагане и за земеделските кооперации. Възможно е кандидатстване по подмерки от мярка 4, мярка 9 и мярка 16 на ПРСР 2014-2020.

 

Подмярка 4.2 от ПРСР 2014-2020

Съгласно индикативната годишна работна програма за 2017 г. на МЗХ, предстои провеждане на прием на заявления за подпомагане по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г.

 

Подпомагането по мярката е насочено към модернизиране на физическите активи на предприятията, преработващи земеделски продукти, с цел производство на нови и качествени продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка. По индикативни данни приемът е заложен за периода май – юни 2017 г., а определеният бюджет е в размер на 85 000 000 евро.

 

 

В тази връзка и предвид на одобреното трето изменение на ПРСР предстои изменение и допълнение на Наредба № 20 от 27 октомври 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.

 

Промяната в наредбата ще е съпроводена с провеждане на Тематична работна група, в рамките на която ще бъдат поканени за участие в дискусията представители на Националния съюз на земеделските кооперации в България (НСЗКБ).

 

По този начин ще се осигури възможност за активно участие и представяне на мотивирани предложения за промяна в текстовете на наредбата, касаещи кандидати регистрирани по реда на Закона за кооперациите.

 

Мярка 9 от ПРСР 2014-2020

Мярка 9 „Създаване на групи и организации на производителите“ съгласно разписания текст в ПРСР 2014-2020 г. има няколко цели. Основните такива се изразяват в насърчаване и учредяване на групи и организации на производители в земеделския сектор, подпомагане производството и доставките на висококачествени земеделски продукти, отговарящи на европейските стандарти и на пазарните изисквания, както и подпомагане на достъпа до пазара на малки и средни стопанства.

 

Съгласно индикативната годишна работна програма за 2017 г. на МЗХ предстои провеждане на прием на заявления за подпомагане по мярката. Помощта се отпуска за учредяване на групи и организации на производители в областта на селското стопанство.

 

Част от изискванията, за да бъде допустима за признаване и подкрепа групата или организацията на производители трябва да бъде регистрирана в Търговския регистър, като членове на групата или организацията могат да бъдат физически лица, еднолични търговци или юридически лица, които са регистрирани в ИСАК, и/или са регистрирани като земеделски стопани.

 

Подмярка 16.1 от ПРСР 2014-2020

Подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ също е вариант за кандидатстване на земеделски кооперация. Максимално допустимият размер на помощта за една оперативна група за периода на прилагане на програмата е 1 000 000 евро, а максимално допустимият размер на общата сума за един проект е 500 000 евро.

 

По подмярката, оперативните групи са обединения по Закона за задълженията и договорите, които се създават от земеделски стопани, изследователи, консултанти и предприятия, в сектора на селското стопанство и храните. Оперативните групи се сформират за изпълнение на конкретен иновативен проект за конкретен период на действие.Участието на земеделски стопани в оперативната група е задължително.

 

 

Подмярка 16.4 от ПРСР 2014-2020

Подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ е последната възможност за кандидатстване. При нея е възможно субсидиране на придобилите популярност „фермерски пазари“.

 

Максимално допустимият размер на помощта за периода на прилагане на програмата е  500 000 евро, като ще бъде в съответствие с нотифицирана държавна помощ. Подкрепата се предоставя още за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки за изграждането и развитието на къси вериги на доставки и местни пазари и за дейности на местно равнище за популяризиране, свързани с развитието на късите вериги на доставки и местните пазари.