Какъв ще е бюджетът на Европейския орган по безопасност на храните (EFSA), съгласно новите правила за прозрачност на храните? Това ще бъде решено от министрите на земеделието в ЕС, пише EURACTIV, цитиран от Съвети в земеделието.

 

Кое е по-рентабилно: Продаване на краен продукт или на суровина?


Като част от преразглеждането на общото законодателство в областта на храните, ЕК предложи увеличение в бюджета на EFSA. То е значително и достига 62,5 млн. евро годишно. С тези допълнителни средства ще се увеличи цялостното качество на експертния опит. Ще се гарантира бъдещата устойчивост на операциите и оценката на риска на EFSA в Европа. Въпреки това скока в проучванията за верификация ще доведе до допълнителни разходи.


Някои от държавите членки изразиха несъгласие по въпроса.


В момента Европейският парламент обсъжда предложението на Комисията относно новите правила за безопасност на храните. Официалната тристранна среща по въпроса със Съвета на ЕС и Комисията все още не е започнала. Причина за това е Парламентът, който още не е представил окончателното си предложение. Законодателите на ЕС първоначално са поискали да се приложи редовната процедура, но след това са се отказали.


Австрийското председателство на ЕС обаче вече е започнало дискусията по темата. Една част от отзивите на държавите-членки по въпроса са на лице.


Важна тема в дискусията е т.нар клауза за поверителност, включваща информация от проучванията, които индустрията иска да не бъде оповестявана по търговски причини.


Съгласно новите правила всички научни изследвания, представени от индустрията за получаване на разрешение за даден продукт, трябва да бъдат оповестени публично. Заявителят обаче има право да поиска някои части от тези данни да останат поверителни за защита на конкурентоспособността на бизнеса.