Финансовата помощ за един кандидат за преструктуриране и конверсия на лозя за един прием ще бъде намалена наполовина, предвижда проект за промени в наредба на земеделското министерство.

Костещи - столица на гроздето и село на мултимилионери

Аграрното ведомство публикува за обществено обсъждане проект за изменения на Наредба 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

„По мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ е намален максималният размер на всички разходи по проекти, подадени от един кандидат в рамките на един прием - от 3 млн. лв. на 1,5 млн. лева“, коментира зам.-министър д-р Лозана Василева в доклад за промените. 

Предлага се и намаление на максималния размер на подпомагането за един кандидат в рамките на целия програмен период – от 6 млн. лв. на 4,5 млн. лв. 

Д-р Лозана Василева: „Така се дава възможност по-голям брой проекти да се възползват от финансова помощ по мярката.“

Тя допълва, че след одит от Европейската комисия, проведена през тази година, по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ е въведен допълнителен контрол от страна на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) за допустимостта на разходите за извършване на дейности. 

„Предвидено е изискване бенефициентите да предоставят технологична карта по образец към инвестиционния проект по мярката, от която да е видно какви точно операции са извършени и на каква стойност е всяка една от тях“, обяснява зам.-министърът.

Промените предвиждат в същото време увеличаване на максималния размер на помощта за „Инвестиции в предприятия“ от сектора на винопроизводството.

Максималната сума по един проект ще се увеличи от 600 000 евро на 800 000 евро, а максималният размер на всички разходи по проекти, подадени от един кандидат за целия период на Националната програма, ще се повиши от 1,5 млн. евро на 2 млн. евро евро.

По мярка „Застраховане на реколтата“ е определен период на прием от 1 май до 30 юни всяка година. Според експертите на аграрното министерство този период е съобразен със застрахователната практика в лозаро-винарския сектор. 

„От наредбата е премахнато изискването за предоставяне на цифрови географски данни за застрахованите площи, тъй като тази процедура утежнява прилагането и не е задължителна за тази мярка съгласно приложимото европейско законодателство“, отбелязва д-р Лозана Василева. 

Съкратени са сроковете за обработка на подадените заявления по мярката, тъй като плащанията ще бъдат в периода от юли до 15 октомври. Определено е също как ще се разпределя бюджетът между подадените заявления по мярката – пропорционално между всички заявления.

Както Агри.БГ писа, предвидена е нова финансова помощ по мярка „Събиране на реколтата на зелено“. Тя ще се прилага в кризисни ситуации на пазара, които водят до дисбаланс между търсенето и предлагането, и може трайно да влошат жизнеспособността на гроздопроизводителите. 

Събиране на реколтата на зелено представлява пълното отстраняване на гроздовете, докато все още не са узрели, като по този начин добивът от съответната площ се намалява до нула. 

Зам.-министър Лозана Василева обяснява, че най-често такива сътресения са резултат от невъзможността на земеделските стопани да реализират своята продукция. Това води до пренасищане на пазара с грозде за преработка и спад в изкупните цени. 

През гроздоберна кампания 2019 г. беше регистрирана сходна ситуация и гроздопроизводителите без собствени преработвателни мощности бяха поставени в условията на извънредно ниски изкупни цени на виненото грозде. Това доведе до необходимост от  инструмент за справяне с кризисните ситуации на пазара в лозаро-винарския сектор и осигуряване на ресурсна подкрепа за най-уязвимата икономическа единица – земеделския стопанин“, допълва зам.-министърът.

Мярка „Събиране на реколтата на зелено“ ще се прилага само в случай, че до 25 април на съответната година специализираната администрация прогнозира неблагоприятна ситуация на пазара.

Промените в наредбата ще определят и реда, по който гроздопроизводителите трябва да заявят участието си в тази мярка, а също и какви операции ще прилагат при събиране на зеленото грозде.

Срокът за обществено обсъждане на промените в наредбата изтича на 27 декември тази година.