Готов е проектът на Наредбата, по която ще се прилагат дневните трудови договори за сезонна заетост в селксостопанския сектор. Според нея Трудовият договор се сключва за работа за един ден за професии, неизискващи специална квалификация в „Растениевъдство“ – само за ръчно прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци и розов цвят.
 
Трудовият договор се изготвя по образец, съгласно приложението и съдържа данни за страните, място на работа, наименование на длъжността, размер на трудовото възнаграждение, дата и месец на изпълнение на работата, продължителност, начало и край на работния ден и данни, служебно вписани от инспекцията по труда, заверила съответния образец.
[news]

Трудовото възнаграждение е в размер не по-малко от минималния месечен размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване за дейността по чл. 2, ал. 2 и се изплаща от работодателя - регистриран земеделски стопанин лично на работника срещу разписка, неразделна част от трудовия договор, в която работникът полага саморъчен подпис върху екземпляра, съхраняван от работодателя.
 
Работодателят - регистриран земеделски стопанин, попълва преди започването на работа заверените образци, като посочва личните данни на работника, характера и мястото на работа, дневното трудово възнаграждение, начало и край на работния ден.
 
Работодателят - регистриран земеделски стопанин, попълва след приключване на работния ден разписката – част от образеца на трудовия договор, като посочва размера на полученото дневно възнаграждение, личните осигурителни вноски, дължими по Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравно осигуряване, данъка по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, определя разликата между тях и я изплаща на работника на същата дата.
 
Как се предоставят и регистрират трудовите договори?
 
Работодателите - регистрирани земеделски стопани могат да се снабдят с образци на трудови договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда като ги разпечатат, във формат А4 от публикувания на електронната страница на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ утвърден образец или ги получат от съответната дирекция „Инспекция по труда“ по местонахождение на земеделския имот. 
 
Образци се заверяват от дирекциите „Инспекция по труда“ по местонахождение на земеделския имот, чрез поставяне на всеки от двата екземпляра на трудовия договор на идентичен уникален идентификационен номер, печат на съответната дирекция „Инспекция по труда“ и подпис на длъжностното лице, извършващо заверката и вписването на данните от заверката в Регистър на заверените образци на трудови договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда.
 
Заверката на образците се извършва от длъжностно лице в съответната дирекция „Инспекция по труда“, срещу представени от работодателя – регистриран земеделски стопанин платежни документи за авансово внесените осигурителни вноски, регистрационна карта, издадена от съответната Областна дирекция „Земеделие” и справка по Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.
 
Образци на трудови договори могат да се предоставят за заверка в съответната дирекция „Инспекция по труда“ или да се получават от нея и от пълномощник, който следва освен документите, да представи на длъжностното лице изрично пълномощно в оригинал, от което е видно, че е упълномощен от работодателя – регистриран земеделски стопанин, да предоставя за заверка и да получава заверени образци на трудови договори.
 
Работодателите – регистрирани земеделски стопани могат да използват образците на трудови договори до края на календарната година, за която са заверени от съответната дирекция „Инспекция по труда“.
 
Отчитане на неизползваните договори
 
Работодателите – регистрирани земеделски стопани, могат да върнат неизползваните образци на трудови договори лично или чрез упълномощеното от тях лице в съответната дирекция „Инспекция по труда“, извършила заверката на образците. Длъжностното лице издава удостоверителен документ за броя на върнатите заверени образци.
 
ИЗТЕГЛЕТЕ ОТ ТУК:
 
 
 
 
 
© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!