От края на месец януари 2016 г. е в сила новата Наредба за мониторинг на пазара на зърно. С нея се определят  условията и редът за водене и съхранение на базите данни за обектите за съхранение на зърно, контролът по отношение на всички декларирани данни, представителното окачествяване на зърно и съхраняването и обобщаването на събраните данни. 
 
От Областната дирекция Земеделие в Разград публикуваха актуални указания за попълване на декларациите от Наредба №23. Декларациите трябва да се подават от земеделските производители и от лицата, стопанисващи обекти за съхранение на зърно в Областните дирекции „Земеделие“.
[news]
ПОПЪЛВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МЕСТАТА НА СЪХРАНЕНИЕ НАЛИЧНОТО КОЛИЧЕСТВО ЗЪРНО В ТЯХ (приложение № 2)
Декларациите се подават ежемесечно до трето число на следващия месец в съответната ОДЗ по местонахождение на Обекта за съхранение на зърно. Този образец започва да се подава за м.февруари 2016 г.
 
Декларацията се подава от всички физически и юридически лица които ползват обект за съхранение на зърно и/или отделни складове в него. Декларацията се подава включително и когата в обекта или склада през съответния месец не се съхранява зърно. Подава се нулева декларация. При попълването на декларацията в колоната Количество общо се посочва цялото количество независимо чия собственост е зърното.
 
В колоната В т.ч. на влог се посочва количеството зърно което не е собственост на ползвателя на обекта за съхранение на зърно или склада независимо от начина на съхранение.
 
ПОПЪЛВАНЕ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОЛИЧЕСТВОТО ПРОИЗВЕДЕНО И НАЛИЧНО ЗЪРНО (приложение № 3)
Декларацията се подава  всяко тримесечие: за І-во трим. до 3-ти април; за ІІ-ро трим.  до 3-ти юли; за ІІІ-то трим.; до 3-ти октомври и за ІV-то трим. до 3-ри  януари. За месеците юли и август  пшеницата се декларира до трето число на следващия месец. Този образец започва да се подава за първото тримесечие на 2016 г.
 
Декларацията се подава по електронен път или на хартия, от земеделския производител или упълномощено от него лице, в съответната ОДЗ по местонахождение на площите, произвеждащи основните зърнени култури – обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, рапица, ръж, овес, тритикале, оризова арпа и соя. Когато декларацията се подава по електронен път, копие от същата е препоръчително да има и при земеделския производител.
 
При попълване на декларацията  в колоната Произведено зърно се посочват количествата произведено зърно с натрупване от предходното тримесечие/месец, за съответната реколтна година през периода (за есенните култури 01.07 – 31.06 и за пролетните култури 01.09. – 31.08. т.е. третото тримесечие на календарната година се явява първо тримесечие на реколтната година за есениците, а третото тримесечие на календарната година се явява първо тримесечие на реколтната године за пролетниците). През периода когата няма добив се посочват крайните произведени количества за реколтната година.
 
В колоната Налично зърно извън обектите за съхранение на зърно се посочва количеството зърно към датата на декларирането (независимо през коя реколтна година е произведено), което се съхранява в складови вместимости, които не са обявни като Обекти за съхранение на зърно, т.е. това количество не е обявявано в Декларацията за местата за съхранение наличното количество зърно в тях (приложение № 2).
 
Декларациите по чл.11, ал.1(приложение № 2) и  чл.14, ал. 1 (приложение № 3) от Наредба №23 от 29.12.2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърното подадени след определения срок се отчитат като неподадени.