След закриването на Националната служба по зърното министърът на земеделието и храните трябва да издаде наредба, която да уреди условията и реда за: въвеждането в експлоатация на обект за съхранение на зърно, за деклариране на наличното количество зърно в обектите за съхранение, както и за количеството произведено и налично зърно от земеделските производители. С наредбата ще бъдат разписани също така, условията и редът за водене и съхранение на базите данни за обектите за съхранение на зърно, контролът по отношение на всички декларирани данни, представителното окачествяване на зърно и съхраняването и обобщаването на събраните данни. 
 
До влизане в сила на наредбата, за да несе прекъсва работният процес, са изготвени образци на декларации, които трябва да бъдат подавани към Областните дирекции по Земеделие по местонахождение на обекта за съхранение на зърно, съответно по местонахождение на площите предназначени за производството на зърно. 
[news]

ПРИЕМ НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ
През периода до издаване на наредбата или на други указания от МЗХ, е необходимо, декларациите да бъдат качени и достъпни на Inet сайта на ОДЗ (съответно посочен е-mail, на който да бъдат изпращани). При подаване на съответната декларация, тя трябва да бъде заведена с входящ номер на ОДЗ, след което да бъде изпратена  по служебен ред до съответната регионална служба  на НСЗ за обработка. Практиката до момента е показала, че по-голям процент от декларациите се подават от производителите, съответно от складовете по електронен път, т.е. след получаване на декларацията, същата следва да се препрати до съответния служител на териториално звено на Национална служба по зърното. Когато на територията на съответната ОДЗ няма служител на НСЗ, декларациите се завеждат от служител на ОДЗ, до назначаване на съответното длъжностно лице, на което с длъжностна характеристика ще бъде възложена служебната отговорност за обработка на тези данни.    
За всеки един тип декларация се създава нов файл във формат excel, като в името на файла се включва името на регионалното звено на НСЗ, с колони и полета, съответстващи на полетата от декларацията. Всяка една декларация се завежда в създадения файл с пореден номер започващ от 1. След приключване на месеца, копие от обобщената информация се изпраща до ЦУ на НСЗ, както и до момента. В декларациите се попълват съществуващите номера на обектите за съхранение на зърно.
 
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ
Основание - чл.58о, ал. 2 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз
 
Периодичност - Декларацията се подава  всяко тримесечие: за І-во трим. до 3-ти април; за ІІ-ро трим.  до 3-ти юли; за ІІІ-то трим.; до 3-ти октомври и за ІV-то трим. до 3-ри  януари. През периода от юли до септември пшеницата се декларира до трето число на следващия месец
 
Декларацията се подава по електронен път или в два еднообразни екземпляра на хартия, от земеделския производител или упълномощено от него лице, в съответната ОДЗ по местонахождение на обекта за съхранение, съответно по местонахождение на площите, произвеждащи основните зърнени култури - обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, рапица, ръж, овес, тритикале, оризова арпа и соя. Когато декларацията се подава по електронен път, копие от същата е препоръчително да има и при земеделския производител.
 
Декларацията се подава за произведените и наличните количества по видове зърно, към края на всяко тримесечие. През периода от юли до септември пшеницата се декларира до трето число на следващия месец.
 
При попълване на декларацията за произведеното зърно се посочват количествата произведено зърно с натрупване от предходното тримесечие/месец, както и наличното зърно в земеделското стопанство към момента на деклариране.
При попълване на декларацията, физическите лица посочват:
трите си имена и своето местожителство по документ за самоличност.
телефон и e-mail /при наличие/.
Юридическите  лица, посочват:
имената на фирмата (кооперация, сдружение)
адреса на управление и ЕИК по БУЛСТАТ
телефон и e-mail.
 
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА местата на съхранение и наличното количество зърно в тях
 
Основание: чл.58о, ал.1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз
 
Периодичност: ежемесечно до трето число на следващия месец
 
Декларацията се подава от всички лица притежаващи обект за съхранение на зърно до трето число на следващия месец. Декларацията се подава от всички притежатели на обекти за съхранение на зърно, както от тези, които към момента са ги обявили като други обекти за съхранение на зърно, така и от лицензираните публични складове и регистрираните зърнохранилища по отмененият Закон за съхранение и търговия със зърно.
 
При попълването на декларацията се посочва, съхраняваното количество зърно по видове, към последната дата на съответния месец.
 
В декларацията, физическите лица посочват:
трите си имена и своето местожителство по документ за самоличност.
телефон и e-mail /при наличие.
номера (съществуващият) на стопанисваният от тях обект за съхранение на зърно и неговото местонахождение.
Юридическите  лица, посочват:
имената на фирмата (кооперация, сдружение)
адреса на управление и ЕИК по БУЛСТАТ
телефон и e-mail.
номера на стопанисваният от тях обект за съхранение на зърно и неговото местонахождение.
При попълване на декларацията за наличните количества от пшеница в колоната количество, се посочва общото количество. В колоните за качество се попълва количеството на пшеницата за съответното качество. Декларацията се подава в ОДЗ в два еднообразни екземпляра или по електронен път.
 
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ ДЕКЛАРАЦИЯ за обявяване на обект за съхранение на зърно
Основание: чл.58н, ал.1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз
 В 7-дневен срок от въвеждането в експлоатация или от придобиването на правото на собственост или ползването на обект за съхранение на зърно, неговият собственик или ползвател -  физическо и юридическо лице, подава декларация в съответната областна дирекция „Земеделие" по местонахождение на обекта.
В декларацията се посочва: местонахождение на обекта - населено място; формата на стопанисване (собствен, нает); местонахождението на обекта - адрес или местност; типа на вместимостите - плоски складове, ЛИПП (метални силози) или желязо-бетонни силози; капацитета (вместимостта) - посочен като възможното максимално количество за съхранение на пшеница.
При подаване на декларацията се прилагат копия на документи за собственост, за наем или за друг вид ползване на обекта за съхранение на зърно.
 В декларацията, физическите лица посочват:
трите си имена, местожителство и данни по документ за самоличност.
телефон и e-mail /при наличие/.
Юридическите  лица, посочват:
имената на фирмата (кооперация, сдружение)
адреса на управление и ЕИК по БУЛСТАТ
телефон и e-mail.
Ползвателите обявили обекти за съхранение на зърно имат задължение, към последната дата на съответния месец да подават декларация за количеството, съхранявано в него зърно по видове.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!