Три дни преди приемът на заявления за Кампания 2021 да бъде отворен и за кандидати по мярка 10 „Агроекология и климат“, промените в Наредба 7 за нейното прилагане бяха обнародвани в Държавен вестник, брой 21 от 12 март. Ето кои ще са новите моменти за двугодишния период на преход.

Започна приемът на заявления по мерки 10 и 11

Новите ангажименти, поети с подадени заявления от 2021 г., се изпълняват за срок от 1 година.

По направление „Възстановяване и поддържане на земите с висока природна стойност (ВПС 1)“ има възможност, ако част от площите са влезли в Натура 2000, ангажиментът да продължи да се изпълнява с останалите. Ако всички площи са станали защитени обаче, ДФЗ прекратява ангажимента, без да се изисква възстановяване на субсидии.

По направление „Контрол на почвената ерозия“ са въведени нови допустими разходи за: 

•    противоерозионни мероприятия в лозя и трайни насаждения – чрез затревяване на междуредията на лозята и трайните насаждения, поддържане на нисък тревостой на междуредовото затревяване и вътрешноредово окопаване на насажденията, както и прокарване и поддържане на оттокоотвеждащи бразди напречно на склона; 
•    противоерозионни мероприятия в обработваеми земи – за създаване и поддържане на буферни ивици с медоносна тревна растителност и поясно редуване на окопни със слята повърхност култури перпендикулярно на склона.

Има ново Приложение 10 с допустимите трайни насаждения, които са подходящи за затревяване на междуредията, както и ново Приложение 11 с меденосните тревни растения за буферните ивици.

Когато се правят административни проверки по направленията пасторализъм и опазване на застрашени от изчезване местни породи, ДФЗ ще използва не само регистъра на БАБХ, но и информацията към 80 дни след последния ден за подаване на заявленията.

За заявените площи по дейността за затревяване ще са нужни документи, които удостоверяват, че насажденията са в период на плододаване по реда на Наредба за базисните цени на трайните насаждения.

Оценката трябва да съдържа номера на парцелите от ИСАК за заявените нови площи. За трайни насаждения, създадени чрез проекти по ПРСР, няма да е нужна такава оценка. Помощ не се предоставя или се намалява, ако фермерът не е заявил трайните си насаждения през Кампания 2020 за директни плащания.

Ново изискване за фермера е да приложи разходно-оправдателен документ при закупуване на тревните смески и семената на медоносни растения.

За новите ангажименти, поети през 2021 г., опит в извършването на избраните направления/преминато обучение се доказва до 31 декември 2021 г.

Повишени са изискванията в направлението „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“. Въвеждат се допълнителни забрани в Приложение 6 относно националните паркове и резерватите. Животните трябва да са придружавани от стопанина или пастир. Ако стадото се придружава от кучета, на тях трябва да се поставят спъвачки.

Вижте всички поправки в Наредба 7 за прилагане на агроекологичната мярка ТУК.