Животновъдите, които отглеждат овце-майки и кози-майки, очакват яснота как ще се прилага променената от Върховния административен съд (ВАС) Наредба № 3 за обвързаната подкрепа за Кампания 2018 и ще се налага ли да доказват реализирани количества мляко и приплоди.
 
 
Въпросът вече е поставен официално от народния представител проф. Светла Бъчварова пред министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов в рамките на парламентарния контрол.
 
„С Решение № 8966 от 2 юли 2018 г. Върховният административен съд отмени разпоредбите на чл. 23 от Наредба № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания за овце-майки и кози-майки, издадена от министъра на земеделието и храните. На практика с това решение, което е окончателно, отпадат изискванията на ал. 4 за доказване на реализирани количества мляко и приплоди“, коментира проф. Бъчварова.
 
Тя припомня, че кампанията за 2018 г. е приключила и сега стои въпросът ще бъдат ли предявени изисквания към животновъдите за тази година за доказване на количества произведена продукция.
 
 
Народният представител се интересува също дали земеделските стопани, които са били засегнати от член 23 на Наредбата, ще получат компенсация на неполучените плащания за 2017 г. по обвързаната подкрепа.
 
Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува на 3 юли кратък коментар по решението на ВАС, според който то има само бъдещо действие и не засяга подпомагането по Кампания 2017. 
 
Според програмата на парламентарния контрол, проф. Светла Бъчварова трябва да получи устен отговор от министъра по поставените въпроси още на 6 юли.