От днес влизат в сила промени в Наредба № 4 от 2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014 – 2020 г.
 
 
Измененията бяха подложени на обществено обсъждане през лятото и днес са публикувани в „Държавен вестник“.
Една от промените предвижда, когато животните се извеждат на дневна паша в близост до животновъдния обект, в който нощуват, земеделският стопанин да води дневник, в който се вписват броят на животните по вид и категория с дните и часовете на извеждане.
 
Този дневник трябва да се заверява от регистрирания ветеринарен лекар в началото и в края на периода на извеждане.
Според друг текст земеделските стопани трябва да предоставят ежегодно план-програма за изпълнение на дейностите, за които кандидатстват за подпомагане, по образец, утвърден от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). 
 
В план-програмата се посочва животновъдният обект, в който се извършват дейностите за осигуряване на свободна подова площ, и включва данни за броя на животните по вид и категория.
 
Друга промяна в наредбата предвижда отказ от подпомагане не само при липсващи документи, но и когато те са непълни.
Земеделските стопани могат сами да се откажат от поет ангажимент, като подадат в съответната областна дирекция на ДФЗ заявление по образец. В този случай фермерът трябва да възстанови получената до момента финансова помощ.