Поредица от демонстрационни дейности на различни теми планира да проведе Добруджанският земеделски институт. Предстои да се насрочат дати за конкретните мероприятия в полетата на научния център, които могат да се посетят от всички желаещи стопани. 

Въглеродно земеделие 

Селекционерите ще представят добри земеделски практики както при конвенционалното, така и при биологичното производство. Гостите на демонстрационните дни ще се запознаят със сортовата агротехника при зърнено-житните култури, особеностите и иновациите при отглеждане на новите сортове.

Важен акцент ще бъде влияние на метеорологичните условия, предшественика, торенето и посевнитe норми при оптимизиране на производството. Планираните дейности включват още начини на торене при комбиниране на минерални и органични торове и торове с контролирано освобождаване. 

В реални условия учените ще демонстрират методи за оценка на въглеродните емисии. Те ще акцентират върху устойчивото управление на природните ресурси, включително и възобновяеми източници на енергия.  
Откритите демонстрационни дни включват още агрохимични анализи при биологичното и конвенционално производство на полски култури и употребата на пестициди. На място учените ще покажат какво е значението на растителните биотехнологии в различните сфери на растениевъдството.

Планираните демонстрационни дни са част от одобрения проект на Добруджанския земеделски институт по подмярка 1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ от мярка 1. „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от ПРСР. Подпомагането по тази подмярка е насочено към повишаване на знанията и подобряване на уменията на земеделските стопани чрез достъп до знания и информация в областта на селското и горското стопанство.