Как се определя подпомагането по интервенциите в областта на околната среда и климата, хуманното отношение към животните, биологичното производство и биологичното пчеларство, става ясно от методологиите, публикувани на страницата на Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

Четете още: Вижте как се определя размерът на подпомагането по всяка екосхема

В табличен вид са представени алгоритмите за изчисление на компенсаторните ставки според заложените показатели за разходи, приходи, пропуснати ползи и т.н. 

Използвани са различни източници на информация, като данни на отдел „Агростатистика” на МЗХ, Евростат и НСИ, Системата за земеделска и счетоводна информация, както и експертни оценки, отнасящи се до технологичните и производствени разпространени практики. При извършването на експертна оценка са използвани наблюдения и полеви проучвания.

Методология за определяне на подпомагането по интервенция „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)”

Плащането се изчислява, като се вземат предвид допълнителните разходи за: транспорт на животните до националните паркове, настаняване и устройване на стадата, за допълнителен труд, за наем на високопланински пасища и увеличени разходи за ветеринарно обслужване във високопланински пасища. 

Изчислението се извършва чрез натрупване на тези разходи: към произведението на допълнителния труд за минималните дни и годишната норма на заплащане се добавят горепосочените категории разходи. Така се формира подпомагането на хектар и ЖЕ, като при наличие на каракачански овчарски кучета се добавят разходите по изхранването и отглеждането им. 

Методология за определяне на подпомагането по Интервенция „Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000“

Методиката на изчисляване взема предвид районите, в които попада съответната зона, като районирането е направено за 4 типа. Основният критерии при преизчисляване на компенсаторните плащания и на прилаганата методология са отчитане на пропуснатите ползи и допълнителните разходи за изпълнение на заложените дейности и изисквания. Референтният период на преизчислението е 2018-2020 г., като е заложена частична индексация заради сериозното изменение на ценовите равнища през 2021 г. както на продукцията, така и на суровините и материалите. 

Методология за определяне на подпомагането по Интервенция „Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност“

Методология за изчисляване на компенсаторните плащания по интервенция за насърчаване на естественото опрашване

Методология за изчисляване на компенсаторните плащания по интервенция за биологично пчеларство

Методология за определяне на подпомагането по интервенция „ Насърчаване намалението на употребата на продуктите за растителна защита и торове през контрол в краен продукт“

Методология за определяне на подпомагането по Интервенция Възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии

Методология за определяне на подпомагането по интервенция „Поддържане на местообитанията на червеногушата гъска (Branta ruficollis), Кръстат (царски) орел и Египетски лешояд в орнитологични важни места в обработваеми земи”

Методология за изчисляване на компенсаторните плащания по интервенция за подпомагане отглеждането на сортове, устойчиви към климатични условия чрез практики за интегрирано производство

Методология за определяне на подпомагането по интервенция „Райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“

Методология за определяне на подпомагането по интервенция „Опазване на местни породи (автохтонни), важни за селското стопанство“

Методология за определяне на подпомагането по интервенция „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство”

Методология за изчисляване на компенсаторните плащания по интервенция за биологично растениевъдство

Методология за изчисляване на компенсаторните плащания по интервенция за използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия