Как се доказва стандартен производствен обем (СПО) ? Това е един от въпросите, който вълнува най-много фермерите с намерение да кандидатстват по мярка 4.1 Инвестиции в материални активи и мярка 6.1 - Стартова помощ за млади земеделски производители.

 

Минималният стандартен производствен обем (СПО) на земеделското стопанство е изискване за допустимост към земеделските производители, както по мярка 6.1 - Млад фермер, така и по мярка 4.1 - Инвестиции в материални активи.

 

Минималният стандартен производствен обем на земеделското стопанство се доказва, както следва:

- с регистрация на обработваната от кандидата земя и отглеждани животни в Интегрираната система за администриране и контрол и декларация по образец за видовете култури, засадени от кандидата или с намерения за засаждане/засяване през текущата стопанска година към момента на кандидатстване и/или;
- с документ за собственост или ползване на земята или заповеди по чл. 37в, ал. 4, ал.10 и ал.12 от ЗСПЗЗ, която участва при изчисляването му, както и декларация по образец за видовете култури, засадени от кандидата или с намерения за засаждане/засяване през текущата стопанска година към момента на кандидатстване и/или;
-  с анкетните формуляри от анкетна карта/анкетни карти на земеделския производител по реда на Наредба № 3 от 1999 г. и декларация по образец за видовете култури, засадени от кандидата или с намерения за засаждане/засяване през текущата стопанска година към момента на кандидатстване.

 

В случаите, когато минималният стандартен производствен обем се доказва с намерения за засаждане/засяване през текущата стопанска година в декларацията за видовете култури задължително се посочва конкретен период, в рамките на който ще се извърши засаждането/засяването на културите.

 


 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!