Трите основни характеристики на блокчейн са децентрализираност, прозрачност, неизменчивост. Именно това прави блокчейн технологиите изключително приложими и в сектор "Селско стопанство", особено при все по-големите изисквания на потребителите за прозрачност и проследимост на продукцията и храната.

Гласувайте: Каква е изминаващата 2021 г. за вас?

Темата за блокчейн технологиите беше представена от оперативна група “Знание, опит и предприемачество”, в която участват Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ), Аграрен университет - Пловдив, софтуерна компания и земеделския производител Виктор Асенов.

"Децентрализацията е концепция, която показва на света, че всеки участник може да има достъп до всяка информация в конкретна мрежа, което води до втората характеристика - прозрачност. Именно липсата на единен апарат за управление и контрол способства за развиването на система, изцяло достъпна до всички заинтересовани страни.

Неизменността на блокчейн е предимство, заложено в начина на създаване на веригата. Децентрализацията на системата дава предимство пред централизираните услуги с възможността си да преодолява големи хакерски атаки като DDoS, DoS или кражба на лична информация", обясняват от оперативната група.

Правила за участие

Първият блок и начинът за добавяне на последващи такива са заложени в кода на блокчейн, познат още като consensus algorithm (консенсуален алгоритъм). Всеки участник във веригата се нарича node (нод). Съществуват различни видове нодове, като основните два са full node (пълен нод) и light node (частичен нод). Всеки нод съхранява пълно или частично копие от блокчейн, като пълните нодове го съхраняват локално, а частичните го достъпват онлайн. Правилата, съгласно които информацията се достъпва и добавя към веригата, се обуславят от алгоритъма.

Блокчейнът дава възможност една информация да бъде предоставена от един участник на друг по автоматичен и безопасен начин. Ако трябва да предложим начин за нейното физическо въплъщение, то представете си база от данни, чиято информация се обновява постоянно и съществуват "n" на брой копия от нея във всеки един участник. Данните са криптирани в дигитална таблица и могат да бъдат достъпени от всеки, без някой от участниците да ги притежава - именно това прави блокчейнът децентрализиран способ за опериране с информация. Всеки участник притежава индивидуален public key (публичен ключ), който е видим за всички в мрежата и служи като идентификация на нода, както и private key (личен ключ), който е само и единствено за лично знание и позволява извършването на различни действия в системата.

Обръщайки поглед към непроменянето на данните, тя е възможна благодарение на hash function (хаш функцията). Тя преобразува данните в код, според вида на алгоритъма, който съдържа точно опреден брой символи, независимо от големината на информацията и ги имплементира в блокчейн. Дори и адресата да иска да промени съобщението си, веднъж публикувано в блокчейн, това е невъзможно, тъй като данните във веригата не подлежат на промяна!


Проектът FOOD TRACEABILITY

Оперативната група се насочва към блокчейн технологията заради всички тези причини.

“На първо място заради криптирания списък от транзакции. Записите в блокчейн се поддържат синхронизирано и не могат да се променят. Освен това се премахват посредниците, което води до минимизиране вероятността от измама и свързаните с тях транзакционни разходи. Също така всички транзакции са видими, а поверителността на участниците е запазена. Блокчейн дава още автоматизирани транзакции, известни като „интелигентни договори”, които допринасят за прозрачност и справедливост на транзакциите”, обясниха от НССЗ.

Удостоверяването на информацията е от изключително значение и за потребителите, и за фермерите - сочи проучване на оперативната група.

“Проследяването на веригата за доставка на храна е решаващо значение за изследване на източника на производство и удостоверяване качеството на доставена стока. Потребителят търси достоверна информация по отношение на кой, кога, къде, с какво и в какви количества е третирана културата, колко свежа и прясна е храната, както и от къде е пристигнала с оглед „въглеродния отпечатък", добавиха оттам.

Без съмнение веригата за проследяване, базирана на блокчейн, може да помогне на различни заинтересовани страни да имат достъп до информация, свързана с качеството на храната на всеки етап.

 

Публикацията е част от Оперативна група „Знание, опит и предприемачество“, изпълняваща проект „Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки (продукти)“, финансиран по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ от ПРСР 2014-2020