Младите фермери могат да получат подкрепа от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) при предстоящото от средата на март кандидатстване с проекти по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.
 
 
За целта младите предприемачи имат шанса да използват и мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“. 
 
Възможностите за подпомагане на фермерите до 40-годишна възраст по тези две мерки бяха представени на АГРА 2018 в Пловдив. 
Специализираният семинар беше открит от доц. д-р Младен Младенов - изпълнителен директор на НССЗ, и Иванка Тодорова, главен секретар на службата. 
 
 
Подходящ за младите фермери е консултантският пакет (КП) А2Б от подмярка 2.1.1. „Консултантски услуги за земеделски и горски стопани“, отбеляза Делян Георгиев, началник на отдел в НССЗ.
 
Пакетът включва и изготвяне на проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, като за желаещите Службата ще ги изготвя безплатно. 
 
Експертите на НССЗ са готови да съдействат на младите земеделски стопани и при подаването на проектите през Информационната система за управление и наблюдение  на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН), която ще бъде единствения начин за кандидатстване при новия прием.
 
Освен изготвянето на проекта, по подмярка 6.1 младите фермери получават и консултации, разпределени в различни модули. Те включват съвети за подходящите за отглеждане видове култури и породи животни, възможностите за подпомагане по различни национални и европейски мерки и схеми, както за различна техника и технологии за отглеждане на култури и животни. 
 
 
Модулите осигуряват и съвети, свързани с Националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята (ДЗЕС) и законоустановени изисквания за управление (ЗИУ).
 
Съществува възможност и за оценка на произтичащите от тях задължения за конкретното земеделско стопанство, а това значително намалява риска от санкциониране по директните плащания. 
 
Младите земеделски стопани могат да получат консултации и за приложимите в стопанствата селскостопански практики от полза за климата и околната среда за т.нар. "зелени директни плащания", ефективното използване на водните ресурси, правилната употреба на продукти за растителна защита, както и за стандартите за безопасни условия на труд и намаляване на риска от пожари, подчертаха от НССЗ.
 
На заявявалите консултантски пакет А2Б млади фермери безплатно се изготвя и агрохимичен анализ и се предоставят препоръки за торене.
 
Още едни плюс за младите земеделски стопани е, че НССЗ ще продължи да предоставя безплатни консултации през целия период на изпълнение на бизнес плановете на одобрените кандидати по подмярка 6.1., което в много по-голяма степен ще гарантира успешното изпълнение на проектите им и получаването на втората част от помощта.
 
 
Отварянето на подмярка 6.1 се очаква в периода 15-20 март 2018 г., като за този прием е предвиден бюджет от 22 млн. евро. Безвъзмездната помощ за един проект няма да надхвърля 25 хил. евро.