Критериите за оценка на проектните предложения, допустимите дейности и разходи по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по тематичната подпрограма“ от ПРСР 2014-2020 г. бяха сред основните акценти на две срещи със стопани в Шабла и Дуранкулак.

Отвориха приема по 4.2.2 - за преработка в малки стопанства

Консултациите бяха организирани от Областния информационен център – Добрич. Подмярка 4.2.2 е една от най-популярните в Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

Тя е насочена към инвестиции за преструктуриране и модернизация на малките стопанства, изграждане на малки преработвателни мощности, подобряване на ефективността на производството и маркетинга, въвеждане на иновации, подобряване на качеството и безопасността на храните, опазване на околната среда, подобряване на условията на труд и хигиена в подпомогнатите стопанства. 

Ще се подпомагат земеделски производители, кооперации, еднолични търговци и юридически лица със стандартен производствен обем (СПО) между 6 000 и 7 999 евро.

Над 50% от СПО трябва да е от секторите „Животновъдство", „Плодове и зеленчуци", „Етерично-маслени и лекарствени култури". Важно условие е най-малко 33 % от общия доход за преходната 2018 г. да е от земеделски дейности.

Минималният праг на допустимите разходи за едно проектно предложение е 2 444,75 лв., а максималния е 146 685 лв. Процентът на съфинансиране е до 60% от общия размер на допустимите разходи.

Ако проектът е свързан с иновации, тогава субсидията се увеличава с 10 пункта. Кандидатите трябва да представят бизнес план, който да съдържа описание на дейностите и инвестициите, които ще се извършват през периода на подпомагане.

Проектни предложения с включени инвестиции за производство на електрическа, топлинна енергия или енергия за охлаждане за собствено потребление ще се подпомагат само в случай, че те не надхвърлят необходимото количество енергия за покриване собствените нужди на стопанството.

Максимално възможният общ брой точки по критериите за оценка е 55, а минималният праг за допустимост на едно проектно предложение е 10 точки.

С 10 точки ще се насърчават проектни предложения, които предвиждат преработка само на собствени суровини. Пет точки бонус ще получават проекти, с които ще се запази броят на съществуващите работни местна към предходната на кандидатстването година.

С 10 точки ще се бонифицират предложения, които създават най-малко едно ново работно място, а 15 точки ще получат проекти, които запазват броя на работните места и създават най-малко 2 нови работни места, като общо може да се получат до 25 точки. 

Приоритетно ще се подпомагат и проектни предложения, които въвеждат нови процеси и технологии, целящи опазването на околната среда и които насърчават ефективни технологии за намаляване на емисиите, най-вече прахови частици при обработката на биомаса.