Във време на нарастващ интерес към въглеродното и регенеративното земеделие, значението на доброто управление на ресурсите е ключово. Сламата от зърнени култури има редица ползи за почвата. Тя се състои от различни видове органични вещества и продуктите от нейното разлагане влияят върху физичните, химичните и биологичните свойства на почвата, а оттам и върху растежа и добива на културите. Как да се извлечем най-голяма полза от нея, на този въпрос отговор дава полският сайт Farmer. 

Обратен завой: Биологичните площи и животни у нас се увеличават (вижте статистика)

По възможност оставете слабата на полето

След като приберете реколтата от зърнени култури, на полето остават долните части на стеблата заедно с корените. В случай че във фермата няма животни - количеството на остатъците е по-голямо. Средно сламата е около 4-6 тона на хектар. Тя е източник на значителни количества органично вещество (коефициент на възпроизводство на органично вещество в почвата за 1 тон слама: +0,18-0,21). При консервираща обработка на почвата, при която част от растителните остатъци остават на повърхността на полето, сламата осигурява допълнителни ползи - защита срещу ерозия и ограничаване на загубите на вода от почвата. В новата ОСП оставянето на слама на полето също е шанс за получаване на по-големи субсидии – практиката „смесване на слама с почва“ в екосхемата „въглеродно земеделие и управление на хранителните вещества“ се заплаща на хектар. 

Микроорганизмите играят важна роля 

Основните компоненти на сламата са целулоза, хемицелулоза и лигнин. В зависимост от вида на зърното съдържанието им е: 45-55%. целулоза, 26-32% хемицелулоза и 16-21% лигнин. След като бъдат въведени в почвата, тези сложни съединения претърпяват много сложни трансформации, в които различни почвени микроорганизми играят ключова роля. Бактериите и гъбите произвеждат ензими, които разграждат целулоза, хемицелулоза и лигнин. Тези процеси произвеждат различни по-прости съединения, като глюкоза, органични киселини и алкохоли. Целулозата и хемицелулозата се разграждат доста бързо и в зависимост от условията. По-големите почвени организми като земни червеи, червеи, охлюви също косвено допринасят за разлагането на растителните остатъци, като ги смилат и смесват с почвата, което улеснява задачата за микроорганизмите.

Минерализация и хумификация

Органичната материя в почвата претърпява два важни процеса: минерализация и хумификация. Доминираща е минерализацията. Органичната материя от една страна изчерпва почвата от ценна органична материя, но от друга освобождава хранителни вещества, които могат да бъдат усвоени от растенията. По-малка част от органичното вещество в почвата претърпява обратния процес на хумификация, което води до образуването на хумус. За подобряване на свойствата на почвата е важно да се предприемат действия, които ще увеличат дела на процеса на хумификация в трансформацията на органичната материя. Това може да се постигне чрез регулиране на реакцията на почвата, консервираща обработка на почвата, внасяне в почвата на оборски тор или остатъци от реколтата от растения с висок коефициент на хумификация, като бобови растения.

Каква е скоростта на разлагане на сламата?

След внасянето на сламата в почвата искаме тя да се разложи възможно най-бързо, но този процес зависи от различни фактори - температура, влажност и реакция на почвата, дълбочината на внасяне на остатъците и наличието на азот. 

Идеалните условия за разлагане на сламата включват температура 15-20°C, рН на почвата в диапазона 6,0-7,0 и влажност на почвата 60-70%. 

Тук е важно да се отбележи, че сламата не трябва да се поставя на голяма дълбочина. Не е добре и да се остави изцяло на повърхността. Най-бърза скорост на разграждане се постига, когато сламата се вкарва на дълбочина 5-15 дм. Приема се, че за всеки тон слама има 1,5-2 см дълбочина на обработка, като дълбочината на смесване зависи и от вида на почвата – при тежки почви сламата разбъркваме по-плитко, а при леки – по-дълбоко. 

Препоръчително е сламата е надробена добре (на фрагменти по 5-8 см) и разпределена равномерно върху полето. Ориентировъчно една година след внасянето на пшеничната слама в почвата 50-80% от нея се разлага. 

Как да ускорим разлагането на сламата? 

С добавки можете да ускорите разграждането на сламата в почвата. Понастоящем в селскостопанската практика могат да се разграничат три начина прилагане на азот, вар и биопрепарати в почвата. Осигуряването на значителни количества въглерод в растителните остатъци в почвата бързо увеличава броя на микроорганизмите, но при малко количество азот възниква периодично обездвижване на този компонент, което може да доведе до азотен дефицит в началните етапи на развитие на зимните растения. Поради това се препоръчва използването на 5-8 кг азот на 1 тон слама, за да се стесни съотношението въглерод към азот. 

Привържениците на прилагането на вар върху слама посочват предимствата на това решение: намаляване на концентрацията на неблагоприятни за растенията химични съединения, произтичащи от разлагането на сламата, както и благоприятен ефект върху съдържанието на органичен въглерод в почвата и активността на свободните -живи азотфиксиращи бактерии. Някои стопани използват и биопрепарати с микроорганизми върху слама. Вижте още:

Толерира ли пазарът производството на хлебно зърно?

Почвен анализ – минимална инвестиция за оптимизиране на разходите с до 30%

Толга Мехмед - десетокласникът, за когото образованието е път към успешно земеделие