Днес е последният ден, в който земеделските производители от цялата страна могат да подадат заявления за подпомагане по кампанията за директни плащания за 2011 г., съобщиха от ДФЗ. Субсидиите ще се изплащат в периода между 1 декември на годината на кандидатстване и 30 юни на следващата календарна година.

Документи се подават в общинските служби "Земеделие" (ОСЗ) по местонахождение на площите, когато земеделският стопанин кандидатства по схемите за подпомагане на единица площ. Когато земеделският стопанин кандидатства по схемите за животни и тютюн, той подава заявлението в общинската служба „Земеделие” по адрес на регистрация на физическото лице или адрес на управление на юридическото лице, уточнява фондът.

Схемата за единно плащане на площ е основна схема за подпомагане на земеделските стопани. Средствата по тази схема се осигуряват от Европейския фонд за гарантиране в земеделието.

На 9 юни 2011 г. изтича крайният срок за подаване на заявления със санкции от 1% за всеки просрочен ден.


На 16 май 2011 г. изтича и срокът за подаване на годишни данъчни декларации без санкции за изпълнение на индивидуални млечни квоти за директните продажби и доставки от производителите и одобрените изкупвачи за отчитане на изтеклата квотна година.

Производител на краве мляко, който притежава индивидуална млечна квота за директни продажби и не е подал до 15 май годишна декларация за продаденото краве мляко, се наказва с глоба в размер от 200 до 2000 лв. В случай че производителят е юридическо лице, имуществената санкция е в размер от 300 до 10 000 лв.

Одобрен изкупвач, който не подаде до 15 май годишна декларация за изкупеното краве мляко, се наказва със санкция в размер от 300 до 10 000 лв.
До 30 ноември 2011 г. продължава приемът и на заявления за превръщане на индивидуална квота за директни продажби в индивидуална квота за доставки и обратно, като се превръща само нереализираната квота. Промените ще важат за новата 2011/2012 квотна година.