31 юли е крайният срок за подаване на декларации по чл. 55 от ЗДДФЛ и по чл.201 от ЗКПО от: самоосигуряващи се лица, включително земеделски производители, наемодатели и фирми – платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци по реда определен в закона, припомнят от НАП Стара Загора. 
 
В декларацията се посочва размерът на данъците, които са удържани при изплащането на нетрудови възнаграждения, както и дивидентите в полза на физически и юридически лица. В случаите, когато платецът на дохода не е предприятие или самоосигуряващо се лице, тя се подава от лицето, придобило дохода. Не се посочва единствено удържаният данък за доходи от трудови правоотношения.
 
Лицата, задължени да удържат и внасят данък при източника, декларират дължимия данък за тримесечието с подаването на горепосочената декларация в срок до края на месеца, следващ тримесечието. Накратко – за доходите, получени през месеците април, май и юни, декларацията се подава до 31 юли 2015 г.
 
В най-масовия случай декларацията по чл.55 (образец 4001) се подава, ако:
* сте наемодател и отдавате помещение под наем на друго физическо лице, трябва да декларирате в декларацията по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ и да внесете дължимите авансови вноски до 31 юли;
* сте самоосигуряващо се лице, подавате декларация за авансовия данък за доходите, получени през второто тримесечие на 2015 г. (по чл.55 от ЗДДФЛ);
* сте земеделски производител, подавате декларация за авансовия данък за доходите, получени през първото тримесечие на 2015 г. (по чл.55 от ЗДДФЛ), и ако сте реализирали селскостопанска продукция, или сте получили субсидии, т.е. имате приходи от дейността.
Формулярът се подава и за данъци при източника по Закона за корпоративното подоходно облагане, като например данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни дружества, които не са търговци, включително и общините.
Горепосочената декларация се подава в офисите на НАП лично или чрез упълномощено лице, по пощата с обратна разписка, или по интернет, подписана с електронен подпис или ПИК. Срокът за плащане на данъка е и срок за подаване на декларацията – 31 юли 2015 г.
Повече информация за попълване на декларации, плащане на данъци и други може да бъде получена на телефона за информация на НАП: 0700 18 700, на цената на градски разговор.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!