Стратегията "От фермата до трапезата" на Европейската комисия (ЕК) ще стимулира преход към растително-ориентиран хранителен режим за сметка на животински-ориентирания, съобщават от Euroactiv. Ето защо институцията ще стимулира производството на алтернативни източници на протеин, като продукти от водорасли и насекоми.

Euractiv: Евростратегията Farm to Fork е много навременна

ЕК ще разгледа и статуса на някои нови геномни технологии според законодателството на ЕС и евентуално ще отправи предложение за въвеждането им.

Преминаването към растителна диета е обвързано с целта, поставена в Стратегията да се намали въглеродния отпечатък, замърсяването на водите и емисиите метан от животновъдството. Отказът от животински-ориентиран хранителен режим, не само че снижава риска от животозастрашаващи заболявания, но също редуцира влиянието върху околната среда на агро-хранителната верига, смятат европейските експерти.

Изтеклата чернова показва, че основните цели на "От фермата до трапезата" ще бъдат пет.

В допълнение към дългосрочните задачи, като намаляване на химическите торове и пестициди, ЕК предвижда въвеждането на още три цели пред новата си политика за агро-хранителната верига. Те ще бъдат свързани с ограничаване на употребата на антибиотици в животновъдството, увеличаване на площите за органично производство и намаляване на затлъстяването сред населението.

Стратегията, която предстои да бъде публикувана до края на март, е посветена на подобряване на устойчивостта на земеделските практики. Въпреки че точни числа все още не са посочени в изтеклата чернова, петте цели са изрично упоменати и дават насоки за намеренията на Комисията.

Първата цел включва съкращаване на употребата и риска от синтетичните химически пестициди между 2017 и 2030 г. с определен процент, който все още не е уточнен. Това ще бъде задължително изискване, въведено с ясна нормативна база, установена след преразглеждане на съществуващите регламенти. Според скорошен доклад на ЕК, сега действащите индикатори за риска са неподходящи, защото не взимат предвид как, къде и кога се употребяват пестицидите. За да постигне целта си за намаляване на пестицидите, Комисията обмисля ново законово предложение, с което да подсили приложението на Интегрираното управление на вредителите.

Втората голяма цел в Стратегията е да бъдат увеличени площите, посветени на органичното земеделие. Това ще бъде постигнато чрез серия от мерки, включително чрез насърчаване търсенето на органични продукти. Според Януш Войчеховски, европейски комисар по земеделието, потреблението е основната пречка пред развитието на биоземеделието в ЕС и проблемът е в търговията на дребно.

5-годишен план предвижда подкрепа за фермерите за преминаване от конвенционално към биологично земеделие, както и мерки за поддържане на вече съществуващите биостопанства. Освен, че ще популяризира органичната продукция, Комисията ще подкрепя по-амбициозни устойчиви практики, като прецизно земеделие, агро-екология и агро-лесовъдство.

Третата и четвъртата цел - за намаляване на антибиотиците в животновъдството и употребата на торове ще залегнат и в Общата селскостопанска политика (ОСП), доколкото националните стратегически планове следва да вземат предвид политиките на Съюза за пестицидите, торовете и антибиотиците.

Състезание за агро стартъпи дава до 25 000 евро

Петата, най-нова цел, е за намаляване на затлъствянаето сред населението до 2030 г. За да подобри избора на потребителите, ЕС смята да внесе законодателно предложение за хармонизиране на етикетирането на храната. То ще ограничи възможността продукти с повишено съдържание на мазнини, сол и захар да бъдат заявявани като здравословни и ще въведе индикатори за произход за определени стоки.

Планирани са проучвания за изхвърлянето на храна на ниво стопанство. Ще бъдат изследвани по-обстойно и маркетинговите стандарти за срок на годност "използвай преди" и "най-добър до". Холандското правителство предлага да бъде разширен списъка с продукти, които не се нуждаят от маркиране на срок на годност.

"От фермата до трапезата" е ключов елемент от Зеления пакт на ЕС. В него е залегнало разбирането, че фермерите и земеделието играят основна роля в опазването на околната среда и намаляване въздействието върху климата. Стратегията се стреми да утвърди европейските практики за устойчиво производство на храна като световен стандарт и да осъществи прехода по справедлив и щадящ за фермерите начин.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Стратегия за бъдещето: Земеделие без химически пестициди

Обсъждат със земеделци мерките "От фермата до трапезата"

Агроиновации: Цифрови решения в полза на агро-хранителната верига