Външно изследване, поръчано от Европейската комисия, показва, че Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС и конкретно финансовата подкрепа за доходите на земеделските стопани дават благоприятни резултати срещу измененията на климата.
 
 
Проучването стига до извода, че благодарение на подкрепата на ОСП аграрният сектор в Европа е положил усилия да стане по-екологичен, като в същото време да запази модела на европейското семейно стопанство, да съхрани неговото многообразие и да предотврати изоставянето на земеделски земи в селските райони.
 
Вредните емисии от селското стопанство, различни от въглеродния диоксид, намаляват с повече от 20% за последните 29 години . 
 
Отделяните парникови газове имат спад например благодарение на подкрепата за поддържане на постоянни пасища, които са полезни за опазване на биологичното разнообразие и за съхраняване на екологично чисти райони.
 
„С помощта на симулационен модел е установено, че тези мерки намаляват емисиите на парникови газове в селското стопанство с 2% на годишна база“, отбелязва ЕК.
 

Силна подкрепа за биологичното производство

 
Програмите за развитие на селските райони също допринасят за намаляване на емисиите. Проучването е установило, че те са намалили емисиите с 1,5% на годишна база. Те оказват специална подкрепа за биологичното земеделие, което също е част от опазването на околната среда.  
 
Ефектът от мерките на ОСП върху климата и емисиите на парникови газове невинаги може да бъде измерен количествено. Затова изследователите подчертават и тяхното непряко влияние. Подпомагането на доходите на земеделските производители например допринася за поддържането на разнообразието от стопанства в Европа, което води до ползи за околната среда.
 
Като цяло ЕК приветства всички усилия, предприети от земеделските производители, но признава, че е необходим преход към по-зелено земеделие през новия програмен период 2021-2027 г. Показателно е, че ОСП се прилага в Европа още от 1962 г., а мерките за опазване на климата са съвсем нови – те са включени в нея чак през 2013 г.