Над 4,2 млн. лв. (4 211 082.81лв.) изплати Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) по агроекологичната интервенция „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм) – (Паша)“ за Кампания 2023. По индикативен график това плащане трябваше да бъде по сметките на фермерите до 30 април 2024 г.

Преведените финансовите средства се разпределят между 338 фермери, които са извършвали високопланинска паша в националните паркове „Рила“, „Пирин“ и „Централен балкан“. Подпомагането е част от интервенциите в областта на околната среда и хуманно отношение към животните, включени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. Схемата е продължение на същото направление от мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020. 

Право на финансова подкрепа имат фермери, които спазват специфичните изисквания по интервенцията описани в Наредба № 10 от 27 юни 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните. 

Целта на интервенцията за сезонна паша е да допринесе за съхраняване на тревните екосистеми и свързаните с тях ценни местообитания и видове в защитените територии и зони. Дейностите за извършване на пасторализъм са съобразени с утвърдените планове за управление в конкретните защитени територии (национални и природни паркове) и зони от мрежата Натура 2000.